logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

  • e-nauczyciela
  • metodyka zdalnego nauczania.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i metodyka zdalnego nauczania, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyło się pięć edycji postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i cztery dla metodyków zdalnego nauczania.

Aktualnie nie przyjmujemy zgłoszeń kandydatów do certyfikacji. O kolejnej procedurze certyfikacyjnej poinformujemy w osobnym ogłoszeniu.

Metodyk zdalnego nauczania

Warunki uzyskania certyfikatu

Podstawą uzyskania Certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin ma charakter stacjonarny, odbywa się w Warszawie.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności Kandydata w zakresie:

  • projektowania procesu dydaktycznego w e-learningu, a w szczególności:
    • tworzenia scenariusza e- zajęć;
    • zastosowania różnych form aktywizowania uczących się, z akcentem na dobór odpowiednich rozwiązań do zróżnicowanych potrzeb i celów dydaktycznych kursu;
  • specyfiki przebiegu procesu dydaktycznego w e-learningu oraz problemów, jakie mogą wystąpić w jego trakcie;
  • aspektów prawnych e-edukacji.

Zadania egzaminacyjne korespondują z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania, opracowanym przez Stowarzyszenie (zapoznaj się z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania). Zadanie dotyczące zagadnień prawnych będzie służyło sprawdzeniu umiejętności zastosowania przepisów prawnych w praktyce e-edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego:

SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies