logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

 • e-nauczyciela
 • metodyka zdalnego nauczania.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i metodyka zdalnego nauczania, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyły się cztery edycje postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i cztery dla metodyków zdalnego nauczania. W jesieni 2017 roku planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji certyfikacji e-nauczyciela.

Metodyk zdalnego nauczania

Warunki uzyskania certyfikatu

Podstawą uzyskania Certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin ma charakter stacjonarny, odbywa się w Warszawie.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności Kandydata w zakresie:

 • projektowania procesu dydaktycznego w e-learningu, a w szczególności:
  • tworzenia scenariusza e- zajęć;
  • zastosowania różnych form aktywizowania uczących się, z akcentem na dobór odpowiednich rozwiązań do zróżnicowanych potrzeb i celów dydaktycznych kursu;
 • specyfiki przebiegu procesu dydaktycznego w e-learningu oraz problemów, jakie mogą wystąpić w jego trakcie;
 • aspektów prawnych e-edukacji.

Zadania egzaminacyjne korespondują z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania, opracowanym przez Stowarzyszenie (zapoznaj się z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania). Zadanie dotyczące zagadnień prawnych będzie służyło sprawdzeniu umiejętności zastosowania przepisów prawnych w praktyce e-edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego:

 • Pierwsza pomoc w prawie autorskim - przewodnik.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity z 2016 roku
 • Licencja Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) oraz Uznanie Autorstwa — Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA)
 • Dozwolony użytek - kiedy z utworów można korzystać za darmo?
 • Dozwolony użytek po nowemu
 • O certyfikat metodyka zdalnego nauczania mogą się ubiegać osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia szkoły wyższej.

  Jak aplikować

  W 2017 roku nie planujemy kolejnej edycji certyfikacji metodyków zdalnego nauczania.


  E-nauczyciel

  Warunki uzyskania certyfikatu

  Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Kandydat ubiegający się o Certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. W ramach prac Stowarzyszenia powstał wykaz kompetencji, które powinien posiadać e-nauczyciel. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla osób zainteresowanych przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej.

  Kryteriami formalnymi, umożliwiającymi rozpoczęcie postępowania certyfikacyjnego, są:

  1. wykształcenie wyższe kandydata,
  2. aktualne zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w szkole lub na uczelni wyższej,
  3. minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne,
  4. w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem Komisja będzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zlecone zajęcia dydaktyczne (w szkołach różnych szczebli bądź w ośrodkach akademickich),
  5. poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje.

  Jak aplikować

  Aktualnie nie prowadzimy naboru kandydatów do certyfikatu e - nauczyciela.
  Kolejna edycja procedury certyfikacyjnej planowana jest na jesień 2017 roku.

  Osoby zainteresowane wypełniają formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty. Prosimy o zwrócenie uwagi na wymóg formalny dotyczący opisywanego w aplikacji scenariusza, bowiem musi to być scenariusz, który był przez kandydata wykorzystywany w praktyce. Jego opis powinien zostać poszerzony o wnioski i obserwacje wynikające z samodzielnej oceny zrealizowanych zajęć.

  Scenariusz może dotyczyć przedmiotu, w przypadku którego zajęcia tradycyjne wspomagane są elementami pracy online, zajęcia prowadzone są w formie komplementarnej (blended learning) lub całkowicie online. Niezależnie od wyboru formy prezentowanych zajęć scenariusz powinien wyraźnie ukazywać miejsce i znaczenie elementów pracy online dla opisywanego procesu dydaktycznego.

  UWAGA:

  1. Wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie i wracać do niego przez cały okres przyjmowania zgłoszeń. Wpisane dane będą przechowywane w bazie, a w ostatnim kroku dostępny jest ich podgląd i możliwość wygenerowania pliku pdf. Plik ten stanowi potwierdzenie tego, co zostało przesłane i nie będą wysyłane do kandydatów żadne dodatkowe informacje potwierdzające.
  2. Możliwe jest też wcześniejsze zakończenie naboru w razie wyczerpania limitu miejsc.

  Kontakt

  Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować na adres: certyfikacja@sea.edu.pl


SEA | tel./fax (22) 646 61 42, kontakt@sea.edu.pl | Cookies