logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Cel utworzenia bazy

E-edukacja jest obecna w polskim szkolnictwie wyższym już od  lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, co przejawiało się głównie poprzez realizację projektów e-learningowych o różnej skali. Decyzja ministerstwa zezwalająca na włączanie do dydaktyki akademickiej metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwość finansowania rozwoju e-edukacji ze środków unijnych zwiększyły to zainteresowanie. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się więc kolejne przedsięwzięcia, przy czym zakres i sposób wdrażania e-edukacji w poszczególnych uczelniach są bardzo różne.
Wiedza o praktykach e-learningowych polskich szkół wyższych pochodzi przede wszystkim z publikacji i wystąpień konferencyjnych. Brakuje pełnej, usystematyzowanej i powszechnie dostępnej informacji na temat skali i form aktywności uczelni w zakresie e-edukacji.
Dostrzegając tę lukę, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) przystąpiło do realizacji projektu utworzenia bazy aktywności e-learningowej polskich uczelni. Celem tego działania jest:

  • gromadzenie i udostępnianie informacji o działaniach e-learningowych podejmowanych przez polskie uczelnie,
  • opracowywanie raportów i analiz dotyczących e-edukacji w polskim szkolnictwie wyższym,
  • popularyzacja kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zdaniem SEA skodyfikowanie działań uczelni w zakresie e-learningu oraz utworzenie na tej podstawie bazy informacyjnej pozwoli odpowiedzieć na pytania o:

  • miejsce e-edukacji w realizacji strategii i planów dydaktycznych uczelni,
  • e-edukacyjny kapitał intelektualny uczelni (know-how, elektroniczne materiały dydaktyczne, wirtualne środowiska nauczania, struktury organizacyjne),
  • wykorzystanie e-edukacji do realizacji celów kształcenia, w tym przede wszystkim nabywania przez studentów kompetencji społeczeństwa informacyjnego,
  • stan przygotowania kadry do stosowania nowoczesnych form dydaktycznych.

Istnienie ogólnodostępnej bazy aktywności e-learningowej, w której każda jednostka organizacyjna uczelni będzie mogła zaprezentować swoje działania w zakresie e-learningu, przyczyni się do integracji środowiska związanego z e-edukacją w szkolnictwie wyższym.


Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.