logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych
  • E-przedmioty
  • E-szkolenia
  • E-sprawdziany
  • E-sylabusy
  • Inne

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

D. Kontakt

Imię: Dorota Nazwisko: Kwiatkowska E-mail: dkwiatko@o2.pl Funkcja: koordynator ds. e-learning Imię: Andrzej Nazwisko: Różański E-mail: arozanski@hektor.umcs.lublin.pl Funkcja: prodziekan ds. kształcenia

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Wydział prowadzi działania związane z e-learningiem od 2005 r. Są realizowane na platformie edukacyjnej Moodle (4pcampus) poprzez: 1. Wspomagania działalności dydaktycznej e-learningiem - zamieszczanie przez nauczycieli materiałów dydaktycznych, komunikację ze studentami, ocenę prac. 2. Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning). 3. Studia podyplomowe w części realizowane przez internet. 4. Kolokwia zaliczeniowe. 5. Konsultacje przez internet. 6. Obszary studenckie, służące komunikacji i wymianie materiałów. 7. Wspomaganie organizacji procesu dydaktycznego (m.in. zapisy na zajęcia). Od 2005 r. do programu przedmiotu Informatyka wprowadzono zagadnienia związane z obsługą platformy Moodle i uczeniem się za pośrednictwem internetu. Prowadzone są szkolenia nauczycieli akad. z zakresu nauczania z wykorzystaniem e-learningu, metodyki tworzenia materiałów i organizacji procesu dydaktycznego. Opracowano koncepcję wdrożenia e-learningu na Wydziale. Opiekę metodyczną i organizacyjną sprawuje koordynator ds. e-learning.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.