logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Egzaminy końcowe z przedmiotów

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Nie występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.informatyka.pwsz.kalisz.pl
http://www.pwsz.kalisz.pl
http://www.e.pwsz-kalisz.edu.pl

E. Kontakt

Imię: Andrzej Nazwisko: Syguła E-mail : a.sygula@pwsz.kalisz.pl Funkcja : kierownik Działu Informatyki i E-Edukacji  


Skala aktywności
Zamknij

 

Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Działaniami w obszarze e-learningu zajmuje się powołana również w tym celu jednostka: Dział Informatyki i E-Edukacji.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Strategia e-learningu została przyjęta przez Senat uczelni. Uchwałą Senatu wprowadzono również przeprowadzenie i zaliczenie przedmiotów realizowanych zdalnie.
Stosowane technologie
Zamknij

 

Uczelnia korzysta z platformy moodle oraz oprogramowania wspomagającego autorów kursu WBTExpress i Lectora. Wykorzystuje się również technologie wideokonferencyjne.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

W ramach promocji e-learningu prowadzone są: - szkolenia zewnętrzne wykładowców, - szkolenia wewnętrzne wykładowców, - prezentacje projektu Wirtualne Wyspy Wiedzy, - publikacje w Biuletynie Uczelnianym, Biuletynie Informatycznym, portalach internetowych.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Przygotowanie studentów do e-learningu wspierają: - warsztaty informatyczne podczas Obozu Integracyjnego, - przygotowanie i udział w kursie bibliotecznym, - prezentacje projektu Wirtualne Wyspy Wiedzy, - publikacje w Biuletynie Uczelnianym, Biuletynie Informatycznym, portalach internetowych.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Jakość zajęć internetowych oceniana jest na podstawie ankiety na zakończenie kursu oraz analizie logów przebiegu kursów.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.