logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaSzkoła Główna Handlowa w Warszawie

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia dla organizacji zewnętrznych
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

Nie występują w uczelni

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.cren.pl
http://www.e-sgh.pl
http://www.e-sgh.com
http://www.econet.pl
http://www.e-sgh.pl/niezbednik/

E. Kontakt

Imię: Marcin
Nazwisko: Dąbrowski
E-mail : mdabrows@sgh.waw.pl
Funkcja : dyrektor CREN SGH
 


Skala aktywności
Zamknij

 

E-learning, rozwijany w SGH od 2002 r., funkcjonuje we wszystkich obszarach aktywności edukacyjnej Uczelni. Wszystkie przedmioty podstawowe posiadają wirtualną obudowę, która wspiera realizację tradycyjnych zajęć. Oferta dydaktyczna w zakresie pełnych wykładów e-learningowych również jest bardzo bogata – to ponad 50 przedmiotów, które obejmują swoim zakresem większość obszarów edukacji ekonomicznej. Część z nich prowadzona jest w ramach współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, co dodatkowo uatrakcyjnia proces kształcenia poprzez pracę w grupach studentów z różnych ośrodków akademickich. Dodatkowo kilkuset nauczycieli prowadzi autorskie strony edukacyjne (Niezbędnik e-sgh), wspierając indywidualnie prowadzone zajęcia – publikując dodatkowe e-materiały, prowadząc fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, a także wirtualne dzienniki ocen. Warto podkreślić, iż oferta korzystania z zasobów e-sgh  kierowana jest do wszystkich studentów, już od I roku, np. w formie kursów (BHP i biblioteczny). Łączna liczba kont na platformach przekracza 37 tys.

SGH prowadzi prace badawcze w wielu obszarach e-learningu, dot. m.in. metodyki, personalizacji, efektywności finansowej oraz organizacji procesów kształcenia.

Uczelnia jest wydawcą dwumiesięcznika „e-mentor”, promującego od 2003 r. e-edukację. Pismo  znajduje się na punktowanej liście czasopism MNiSW. Odnotowano ponad 3,7 mln odwiedzin wersji online pisma, a dystrybucja 1200 egz. nakładu drukowanego obejmuje ponad 250 instytucji edukacyjnych.

Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

 

 

E-learning w SGH rozwija specjalnie powołana do tego jednostka organizacyjna - Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej. Centrum zajmuje się zarówno dydaktyką, jak i badaniami w zakresie e-learningu. Zatrudnia specjalistów na stanowiskach administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych. Posiada Radę Programową, składającą się z przedstawicieli wszystkich kolegiów w SGH (odpowiedniki wydziałów) oraz dyrektora Centrum.

CREN umiejscowione jest w pionie prorektora ds. dydaktyki i studentów SGH. Aktywność Centrum w zakresie e-learningu wykracza poza dydaktykę akademicką. CREN prowadzi również szkolenia i kursy zewnętrzne. Realizuje także projekty aplikacyjne i badawcze, dotyczące rozwoju aktywności e-learningowej uczelni wyższych.

Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Zakres działań CREN SGH określają wewnętrzne przepisy dotyczące kompetencji jednostki odpowiedzialnej za rozwój e-learningu w SGH.  Rozpoczęcie w SGH (w 2005 roku) pełnych wykładów online zostało poprzedzone opracowaniem przez CREN standardów przygotowania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć e-learningowych.  Równie ważnym dokumentem są zasady rozliczania i wynagradzania za prace związane z przygotowaniem treści na platformę e-learningową i prowadzeniem e-zajęć.

Stosowane technologie
Zamknij

 

SGH rozwija własne aplikacje i platformy e-learningowe. Korzysta też z rozwiązań open source.

Podstawową platformą jest autorska e-sgh.pl. Osobne platformy służą prowadzeniu zajęć międzynarodowych i międzyuczelnianych oraz realizacji projektów specjalnych.

Aplikacją wspierającą samodzielne działania nauczycieli jest Niezbędnik e-sgh. Korzysta z niego kilkuset wykładowców, którzy tworzą i prowadzą autorskie strony e-edukacyjne. Jest to  uzupełnienie podstawowej aktywności SGH na ww. platformach.

Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

SGH, począwszy od 2005 r., systematycznie i na różnych płaszczyznach wspiera nauczycieli akademickich w rozwijaniu kompetencji w zakresie e-learningu. Celowi temu służą zarówno seminaria i szkolenia grupowe, jak i indywidualne konsultacje z metodykami nauczania online. Szczególną uwagę zwraca się na doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych. Ponadto, każdy wykładowca przygotowujący przedmiot do realizacji online otrzymuje indywidualną pomoc metodyczną podczas pracy nad każdym modułem e-zajęć.

Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

W procesie rozwoju e-learningu w SGH uwzględniono potrzebę wsparcia studentów w zakresie  przygotowania technicznego i organizacyjnego do zajęć e-learningowych.

Uczelnia udostępnia, już od 2001 roku, elektroniczne prezentacje (samouczki) nt. funkcji platformy e-learningowej, a od roku 2005 także specjalne laboratorium e-learningowe (Laboratorium e-sgh) - czynne 7 dni w tygodniu. Każdy student SGH może w nim swobodnie korzystać z zasobów e-edukacyjnych Uczelni, jak również uzyskać niezbędną pomoc.

Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

SGH ma rozwinięty system ewaluacji zajęć e-learningowych. Poza ankietami przeprowadzanymi wśród odbiorców zajęć co semestr, prowadzony jest stały monitoring metodyczny. Analizowany jest także zapis aktywności wykładowców i studentów na platformie e-learningowej.

W przypadku wielu projektów wprowadzono funkcję obserwatora - opiekuna metodycznego będącego w stałym kontakcie z uczestnikami zajęć.

CREN SGH prowadzi również szereg projektów badawczych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.


Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.