logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaPolitechnika Gdańska

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia dla organizacji zewnętrznych
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Sprawdziany poziomujące/kompetencyjne
 • Kolokwia zaliczeniowe

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.moodle.pg.gda.pl/
http://cemet.eti.pg.gda.pl/
http://www.okno.pg.gda.pl/
http://www.pg.gda.pl/math/
http://www.cnm.pg.gda.pl

E. Kontakt

Agnieszka Patyk
patyk@pg.gda.pl
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska


Skala aktywności
Zamknij

 

E-learning zaczął się rozwijać na PG w połowie lat 90tych dzięki działaniom Centrum Edukacji Niestacjonarnej w latach 1995-2004. Od roku 2005 głównym koordynatorem przedsięwzięć e-edukacyjnych był Pełnomocnik Rektora do Spraw Kształcenia na Odległość. W roku 2009 jego rolę przejęło Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (CNMiKnO).
Na uczelni funkcjonuje platforma Moodle, na której udostępniane są materiały dydaktyczne dla studentów oraz dla osób spoza Politechniki. Pod koniec stycznia 2010 skalę aktywności na platformie Moodle charakteryzowały następujące liczby: 4176 aktywnych kont studenckich oraz 60 aktywnych kont nauczycielskich. Dwa wydziały korzystają z własnych platform e-learningowych: wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki korzysta z platformy http://cemet.eti.pg.gda.pl, wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska korzysta z platformy http://www.okno.pg.gda.pl/
Osobną grupę użytkowników platformy Moodle na PG stanowi kilkuset gimnazjalistów. W ramach projektu unijnego „Za rękę z Einsteinem” biorą oni udział w konkursach przedmiotowych (matematyka, fizyka, chemia) prowadzonych za pośrednictwem platformy Moodle.
Od lipca 2009 działa portal www.pg.gda.pl/math zawierający materiały dydaktyczne dla studentów na kierunkach anglojęzycznych. W najbliższej przyszłości planowane jest poszerzenie możliwości portalu o interakcję.
Pewien procent nauczycieli prowadzi e-konsultacje z wykorzystaniem platformy Moodle (opcja: chat) lub z wykorzystaniem różnych komunikatorów internetowych.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Od roku 2009 za przedsięwzięcia e-edukacyjne odpowiedzialne jest Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (CNMiKnO). CNMiKnO jest umieszczone w pionie prorektora ds. kształcenia i rozwoju. W ramach CNMiKnO, nadzór nad e-learningiem dzielony jest przez Zespół do Spraw Nauczania na Odległość oraz Zespół do Spraw Jakości Kształcenia.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

A. Regulamin użytkownika Moodle – dostępny na stronie www.moodle.pg.gda.pl
B. Regulamin CNMiKnO – dostępny na stronie www.cnm.pg.gda.pl - par. 3, pkt 1, b), e), f).
C. Uchwała Senatu PG nr 145/2009 – dostępna na stronie www.pg.gda.pl/senat/uchwaly - punkt VI, podpunkt 5.
Stosowane technologie
Zamknij

 

Od początku lat 2000 korzystamy z systemu Moodle. Niektóre wydziały mają swoje własne platformy e-learningowe:
- wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – cemet.eti.pg.gda.pl – oparte na Moodle
- wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – www.okno.pg.gda.pl.
Pewien procent nauczycieli prowadzi e-konsultacje z wykorzystaniem platformy Moodle (opcja: chat) lub z wykorzystaniem różnych komunikatorów internetowych. Kilkuset nauczycieli prowadzi też własne strony internetowe zawierające materiały edukacyjne.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Od samego początku prowadzone są systematyczne szkolenia grupowe nauczycieli akademickich w zakresie obsługi platformy Moodle oraz metodyki planowania kursów. Dodatkowo, wszyscy pracownicy kierowani na coroczny kurs dydaktyczny mają obowiązkowe zajęcia z obsługi platformy Moodle.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Kilka pierwszych godzin zajęć z podstaw informatyki poświęconych jest obsłudze platformy Moodle. Zajęcia takie odbywają się na każdym z dziewięciu wydziałów.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Planowane jest wyznaczenie na każdym z wydziałów Pełnomocnika do Spraw Jakości Kształcenia, który kontaktowałby się z CNMiKnO zgłaszając swoje uwagi dotyczące e-learningu na PG.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.