logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaWyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

W uczelni występują:
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizowane przez internet

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia dla organizacji zewnętrznych
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

Nie występują w uczelni

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.wsp.lodz.pl
http://wsp.lodz.pl/Studia_online-399-0.html
http://platforma.wsplodz.netshock.pl
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/

E. Kontakt

Imię: Agnieszka Nazwisko: Oklińska E-mail: agnieszka.oklinska@gmail.com Funkcja: Koordynator eLearningu WSP w Łodzi


Skala aktywności
Zamknij

 

Proces wdrażania eLearningu w WSP w Łodzi został zapoczątkowany w 2008r.Tryb studiowania z wykorzystaniem platformy elearningowej jest możliwy na obydwu kierunkach Uczelni: Pedagogice i Pedagogice specjalnej,studia I stopnia, niestacjonarne (ok 40% z ogólnej liczby godzin dydaktycznych dla każdego kierunku).Liczba e-przedmiotów na jednym kierunku: 25, preferowane są przedmioty ze wspólnej siatki programowej dla obydwu kierunków, ale w ofercie znajdują się również przedmioty specjalistyczne. Koncepcja kształcenia w trybie eLearningu w WSP zakłada przygotowywanie przedmiotów wykładowych wzbogaconych w liczne zadania otwarte i weryfikujące wiedzę użytkownika. W zakresie studiów podyplomowych WSP obecnie ma w swojej ofercie edukacyjnej kierunek: "Metody i techniki kształcenia na odległość w edukacji" i przygotowuje się do uruchmienia kolejnych. W ramach oferty edukacyjnej WSP posiada e-szkolenia dla studentów (BHP, informatyczny i biblioteczny) oraz klientów zewnętrznych "e-szkolenia na życzenie". Po okresie pilotażu w roku 2008, którym objęto 20 osobową grupę studentów, w kolejnym roku do tego trybu nauki przystąpiło 80 studentów uczelni.Na platformie uczelni zarejestrowanych jest 120 kont użytkowników, z czego 16 stanowią nauczyciele akademiccy. Dział koordynujący wdrażanie eLearningu do obszarów aktywności edukacyjnej Uczelni na chwilę obecną posiada w swym składzie 3 osoby. Plan rozwoju zakłada postępowe zmiany we wszystkich obszarach tu przytoczonych.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Sekcja eLearningu WSP formalnie umiejscowiona jest w obszarze Działu IT, lecz jest niezależną jednostką, posiadającą pełnomocnictwa Rektora oraz Dyrektora Działu IT. Sekcja ma charakter jednostki administracyjnej, w której skład wchodzą: koordynator ds. eLearningu WSP w Łodzi, specjalista ds. informatycznych, dydaktyk medialny.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Koncepcja wdrażania eLearningu oraz zakres działań jednostki koordynującej określone zostały wewnętrzną procedurą, opracowaną przez sekcję i Rektora ds. organizacyjnych i programowych.W ramach procedury opracowano standardy przygotowywania materiałów dydaktycznych,e-sylabusów,pracy wykładowców ma platformie,zasady rozliczania godzin dydaktycznych online,zasady ewaluacji oraz kierunki rozwoju.
Stosowane technologie
Zamknij

 

Uczelnia zdecydowała się na komercyjną wersję edukacyjną platformy eFront(bogatą funkcjonalność). Wykładowcy w ramach uzupełnienia podstawowej wiedzy przekazywanej na platformie prowadzą mini blogi edukacyjne przy wybranych wykładach. Wspieramy się systemami typu Ning i Elg czy systemem mobile learning.W zakresie oprogramowania do budowy e-przedmiotów są to: Lectora Pro Suite, Adobe Captivate, Tony Buzan's iMindMap.Korzystamy również z licznych freewareowcyh aplikacji głównie na MAC OS oraz m.in: Bitstrips czy ToonDoo.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

- szkolenia indywidualne i grupowe - seminarium - indywidualne konsultacje z sekcją eLearningu - przewodniki dla e-wykładowców
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

- w ramach przedmiotu 'Wprowadzenie do studiowania' - wprowadzenie do korzystania z aktywności eLearningowych WSP - szkolenia stacjonarne i wirtualne - helpdesk - przewodnik dla e-studenta
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

- ewaluacja zajęć eLearningowych co semestr - ewaluacje cząstkowe - raz w miesiącu - monitoring pracy wykładowców na platformie - stały monitoring opiekuna metodycznego,który jest w ciągłym kontakcie ze studentem - ewaluacja wyników osiąganych przez e-studentów w sesji egzaminacyjnej

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.