logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaUniwersytet w Białymstoku

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Inne

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Nie występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  >>brak opisu<<
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.uwb.edu.pl
http://e-learning.uwb.edu.pl
http://blackboard.uwb.edu.pl
http://gold.uwb.edu.pl/~moodle

E. Kontakt

Imię: Anna Nazwisko: Rybak E-mail: aniar@klub.chip.pl Funkcja: Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. nauczania na odległość


Skala aktywności
Zamknij

 

1. Szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku prowadzone jest on-line. 2. Prowadzenie przedmiotów w systemie blended-learning występuje na Wydziałach: Biologiczno-Chemicznym, Matematyki i Informatyki oraz Pedagogiki i Psychologii. Są to pojedyncze przedmioty. 3. Ta sytuacja zmieni się już w semestrze letnim 2009/2010: obecnie trwa szkolenie około 200 nauczycieli akademickich w zakresie tworzenia kursów e-learningowych, zostało opracowanych około 100 scenariuszy zajęć do prowadzenia w systemie blended-learning i część z nich zostanie wdrożona pilotażowo już w następnym semestrze.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Zorganizowana została "Sekcja multimedialna", w której zatrudnieni są trzej informatycy (absolwenci Instytutu Informatyki UwB). Zadaniem tych osób jest obecnie szkolenie wykładowców w zakresie tworzenia kursów e-learningowych oraz tworzenie multimedialnych treści tych kursów. Sekcja powstała w trakcie realizacji projektu "Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami" współfinansowanego przez UE w ramach EFS POKL. Obecnie jej działalność jest finansowana ze środków projektu, a siedzibą jest Instytut Informatyki. Mamy nadzieję, że po zakończeniu realizacji projektu sekcja zostanie rozbudowana i stanie się Uczelnianym Centrum Zdalnego Kształcenia, stając się jednostką na trwale wpisaną w strukturę Uczelni.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Stosowane technologie
Zamknij

 

Obecnie realizowane kursy (w wyniku inicjatyw oddolnych) są oparte o platformę Moodle. W ramach realizacji wspomnianego projektu został zakupiony moduł e-learningowy systemu BlackBoard. Szkolenia nauczycieli akademickich prowadzone są w oparciu o tę platformę i kursy przewidziane do uruchomienia w przyszłości będą oparte o tę platformę. W najbliższym czasie planowana jest integracja platformy z systemem USOS.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Obecnie prowadzone jest szkolenie nauczycieli akademickich w zakresie obsługi platformy, metodyki planowania kursów e-learningowych, tworzenia scenariuszy i prostszych (od strony informatycznej) elementów kursów. Obecnie w szkoleniach bierze udział około 200 osób, docelowo przewidziane jest przygotowanie 300 osób, co stanowi około 1/3 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. Szkolenie prowadzone jest w ramach realizacji projektu "Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami".
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Obecnie każdy wykładowca, który decyduje się prowadzić swój przedmiot ze wspomaganiem internetowym, musi sam przygotować do tego studentów. Planujemy jednak powszechne szkolenia on-line dla studentów w zakresie obsługi platformy e-learningowej. Pierwsze takie szkolenia planujemy przeprowadzić w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Nie jest wdrożony system w wymienionym zakresie. Planujemy opracować i wdrożyć taki system jako konieczny element wszystkich (intensywnych) działań, które wokół e-learningu są prowadzone obecnie w uczelni.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.