logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Sprawdziany poziomujące/kompetencyjne
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Egzaminy końcowe z przedmiotów

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Nie występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Występują w uczelni zobacz opis >>>

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.cel.uek.krakow.pl
http://www.celt.uek.krakow.pl
http://www.cel.uek.krakow.pl/moodle/course/view.php?id=1660
http://www.cel.uek.krakow.pl/moodle/course/view.php?id=2374
http://www.cel.uek.krakow.pl/moodle/mod/forum/view.php?id=14968

E. Kontakt

Anna K. Stanisławska-Mischke, specjalista ds. e-learningu, e-mail: mischke@uek.krakow.pl


Skala aktywności
Zamknij

 

Na koniec października 2009 skalę aktywności e-edukacyjnej na UEK charakteryzują następujące liczby: ― ogólna liczba kont na głównej e-Platformie UEK www.cel.uek.krakow.pl: 23 855, w tym: liczba kont nauczycielskich: 721; ― ogólna liczna kont na platformie „Obszar specjalny CelT”: 322, w tym: liczba kont nauczycielskich: 11; ― ogólna liczba obszarów roboczych (kursów) na obu platformach: 1 889; ― serwisy internetowe prowadzone przez Centrum e-Learningu na e-Platformie: 17; ― stan posiadania elektronicznych wizytówek wykładowcy UEK na e-Platformie: ok. 95% wszystkich uprawnionych; ― prowadzone przez Internet konsultacje: 95; ― certyfikowane e-zajęcia realizowane w semestrze zimowym 2009/2010): 9 przedmiotów (realizowanych przez 8 wykładowców); ― szacunkowa liczba studentów biorących udział w certyfikowanych e-zajęciach w semestrze ziomowym 2009/2010: 1 500; ― liczba pracowników Centrum e-Learningu: 6. Oczywiście, liczby te ulegają nieustającym zmianom. Te prezentowane powyżej mogą jedynie ogólnie zaświadczyć o poszczególnych aspektach działalności e-edukacyjnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Inne aktywności
Zamknij

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy UEK posiadają internetowe wizytówki. e-Wizytówki są użytecznym narzędziem ułatwiającym obieg informacji na linii nauczyciel―studenci, do których należą m.in.: adres Katedry, e-mail, terminy konsultacji lub inne przydatne dla studentów wskazówki (np. bieżące ogłoszenia lub zasady zapisów na zajęcia). Zdarza się, że e-wizytówki zawierają wzmianki dotyczące zainteresowań badawczych nauczyciela lub katedry, w której pracuje. Na e-Platformie funkcjonuje również wspólny obszar współpracy wykładowców ― Café Moodle.
Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Jednostką koordynującą przedsięwzięcia e-edukacyjne na UEK jest powstałe w 2006 r. Centrum e-Learningu, którego celem jest podejmowanie wszelkich działań, które spowodują, że e-learning będzie wykorzystywany jako jedna z pełnoprawnych form kształcenia na UEK. Zespół Centrum cel ów realizuje poprzez zarządzanie projektami związanymi z szeroko rozumianą e-edukacją, codzienną współpracę z nauczycielami akademickimi stosującymi nowe formy nauczania oparte o technologię e-learning oraz prowadzenie badań dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów e-edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, organizacji i ekonomii zdalnego nauczania. Od 01.11.2009 Centrum jest międzywydziałową jednostką o charakterze naukowo-dydaktycznym, a jego obecna struktura przedstawia się następująco: 1. kierownik Centrum (Pełnomocnik Rektora), 2. zespół zarządzania e-procesami, 3. zespół metodyki e-nauczania, 4. zespół technologii e-nauczania. Nadzór merytoryczny nad realizowanymi przez Centrum zadaniami sprawuje Rada Programowa.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

1. Uchwała Senatu UEK z 25.05.2009 ws. przyjęcia strategii w zakresie rozwoju kształcenia na odległość (lata 2008―2012); 2. Zarządzenie Rektora UEK z 28.11.2008 ws. obowiązku posiadania elektronicznych wizytówek przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych; 3. Zarządzenie Rektora UEK z 12.12.2007 ws. zasad realizacji konsultacji dla studentów przez Internet; 4. Zarządzenie Rektora AE z 26.10.2006 ws. wdrożenia strategii e-learningu (lata 2006―2008); 5. Uchwała Senatu AE 30.01.2006 ws. powołania nowej jednostki organizacyjnej
Stosowane technologie
Zamknij

 

Od 2007 korzystamy z systemu Moodle (obecnie wer. 1.9.5). Na UEK dostępne są dwie instalacje e-Platformy: główna (www.cel.uek.krakow.pl) oraz Obszar specjalny (www.celt.uek.krakow.pl) stworzony dla wykładowców wizytujących, studentów International Business Studies, studentów uczestniczących w semestralnych programach kształcenia w języku angielskim (tzw. English Track), studentów z zagranicy studiujących w ramach wymiany międzynarodowej oraz klientów zewnętrznych. Użytkujemy również Netviewer Meet 5.1.1. oraz Adobe Design Premium Cs4.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzone są regularne szkolenia dla wykładowców z obsługi e-Platformy. Rok później uruchomiliśmy szkolenia wiążące naukę narzędzi internetowych z metodyką planowania i prowadzania e-zajęć. W chwili obecnej obok indywidualnych konsultacji (możliwych codziennie, w formie stacjonarnej lub on-line) proponujemy 13 otwartych szkoleń stacjonarnych na 3 różnych poziomach, dedykowane warsztaty dla Katedr oraz e-szkolenia dla nauczycieli akademickich (o charakterze instruktażowym).
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Dla studentów UEK stworzyliśmy specjalny obszar ― moodlePark ― w którym oprócz bieżących informacji interesujących studentów I roku, studentów lubiących się uczyć oraz zainteresowanych różnymi rodzajami rozrywki „po zajęciach”, dostępny jest krótki poradnik na temat możliwych na UEK form korzystania z Internetu w trakcie zajęć akademickich. W wielu miejscach na uczelni (w tym: w bibliotece uniwersyteckiej) dostępna jest sieć Wi-Fi, rejestracja do której odbywa się w Centrum Informatyki.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Obok działań podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz ds. uczelnianego systemu antyplagiatowego, Centrum dba o jakość e-kształcenia. Czynimy to zarówno w trakcie szkoleń i konsultacji dla nauczycieli kładąc nacisk na jakość przygotowywanych przez nich kursów oraz jakość komunikacji ze studentami, jak i prowadząc proces ewaluacji e-zajęć odbywających się w dopuszczalnych na UEK formach i kategoriach (certyfikacja e-zajęć). Ocena jakości kształcenia jest w ramach procedur ex ante oraz ex post.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.