logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Inne

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Nie występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.uczniko.umcs.lublin.pl
http://www.kampus.umcs.lublin.pl
http://www.biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl
http://www.secondumcs.blogspot.com
http://www.konsorcjum.ilab.pl

E. Kontakt

Imię: Andrzej Nazwisko: Wodecki E-mail: andrzej.wodecki@gmial.com Funkcja: Kierownik UCZNiKO UMCS


Skala aktywności
Zamknij

 

Projekt Wirtualny Kampus UMCS realizowany jest od 2004 r. Jego celem jest uzupełnienie zajęć tradycyjnych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych UMCS zajęciami w formule e-learning. Wirtualny Kampus realizowany jest na platformie zdalnego nauczania Moodle – odpowiednio dopasowanej do potrzeb projektu. W chwili obecnej (VI.2010) liczba aktywnych (co najmniej jedno logowanie w ciągu ostatnich 4 miesięcy) użytkowników wirtualnego kampusu UMCS to ok. 7 900 (w tym ok. 500 nauczycieli akademickich i 7400 studentów), podczas gdy liczba aktywnych użytkowników w ciągu ostatnich 2 tygodni wyniosła 3750 osób. W szczególności, w projekt zaangażowane są następujące jednostki organizacyjne UMCS: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Instytut Nauk o Ziemi, Instytut Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Fizyki, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Anglistyki, Instytut Germanistyki, Instytut Matematyki, Instytut Biologii oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej. Więcej informacji na http://kampus.umcs.lublin.pl. UMCS realizuje również coroczne szkolenia biblioteczne online dla studentów I-go roku studiów. W roku akademickim 2009/2010 w kursie realizowanym na Wirtualnym Kampusie UMCS wzięło udział ok. 4 500 studentów, którzy mieli dostęp do szkolenia w formie multimedialnej, elektronicznego testu końcowego oraz wirtualnej rzeczywistości na wyspie UMCS w SecondLife.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. 30 maja 2001) jako ogólnouczelniana jednostka powołana do organizowania i prowadzenia nauczania przez Internet. Celem UCZNiKO jest przygotowanie, prowadzenie i realizacja projektów związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem Internetu w edukacji w szkole wyższej. Do szczególnych zadań Centrum należy: 1. Prowadzenie badań na temat metodyki i technologii kształcenia przez Internet. 2. Stworzenie portalu internetowego poświęconego zdalnemu nauczaniu. 3. Produkcja i udostępnianie kursów elektronicznych na platformach zdalnego nauczania. 4. Promocja idei zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym. 5. Prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu. 6. Współpraca z polskimi i europejskimi instytucjami w zakresie zdalnego nauczania. W UCZNiKO UMCS pracuje sześć osób.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

W 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. 30 maja 2001) powołano Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO). UCZNiKO działając w porozumieniu z władzami uczelni realizuje strategię stopniowego wdrażania e-learningu na uczelni.
Stosowane technologie
Zamknij

 

Wirtualny Kampus UMCS realizowany jest na platformie zdalnego nauczania Moodle – odpowiednio dopasowanej do potrzeb projektu (www.kampus.umcs.lublin.pl). Poza ogólnouniwersyteckim kampusem działa 20 kampusów wydziałowych i kampus Biblioteki Głównej UMCS (www.biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl).
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

W ramach projektu odbywają się nieodpłatne szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli Uniwersytetu prezentujące technologie wspomagające współpracę on-line między nauczycielami i studentami oraz możliwości ich zastosowania w prowadzeniu seminariów internetowych czy innego rodzaju zajęć dydaktycznych. Po szkoleniach nauczyciele mają do dyspozycji tzw. obszary na platformie zdalnego nauczania w ramach, w ramach których prowadzą swoje zajęcia formule blended-learning. Do chwili obecnej (VI.2010) zostało przeszkolonych ponad 300 nauczycieli akademickich.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Studenci nie mają problemów z wykorzystaniem technologii, ewentualne problemy techniczne są zgłaszane do UCZNiKO i na bieżąco rozwiązywane.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Zajęcia dydaktyczne wspomagane formą online są poddawane ocenie ewaluacyjnej odbywającej się na zakończenie każdego semestru w ramach ogólnouczelnianego sytemu ewaluacji zajęć (ankieta).

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.