logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaWyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

W uczelni występują:
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizowane przez internet
 • Studia II stopnia (magisterskie) w części realizowane przez internet

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia dla organizacji zewnętrznych
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Egzaminy końcowe z przedmiotów

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://moodle.wsh-kielce.edu.pl
http://moodle.pitwin.edu.pl
http://www.pitwin.edu.pl

E. Kontakt

Imię: Zbigniew Nazwisko: Zieliński E-mail: zzielinski@wsh-kielce.edu.pl


Skala aktywności
Zamknij

 

Prowadzone są przedmioty w trybie blended learning dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych: - technologia informacyjna (I i II semestr), - internet i sieci komputerowe w logistyce (III semestr, studia inż.). - szkolenie ECDL - poziom Core, Advanced, Webstarter, - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, - technologie informacyjne w edukacji przedszkolnej. W obu przypadkach zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej, natomiast rozszerzone są o dodatkowe materiały dostępne na platformie e-learningowej. W systemie zawarte są aktywności (testy, zadania, quizy, krzyżówki) które liczone są do zaliczenia i oceny końcowej. W przypadku przedmiotu "internet i sieci komputerowe w logistyce", "technologia informacyjna" studenci mają prawo do zdania egzaminu w formie zdalnej. Obecnie (rok akademicki 2011/2012) realizuje formie blended learning około 200 studentów. Od 2011/2012 system wzbogacony został o nowe moduły e-learningowe przygotowane dla potrzeb studiów podyplomowych obejmujące przedmioty tj. "strategia internetowa firmy", "systemy e-handlu". Dodatkowo uruchomiono w kurs e-learning "Przysposobienie biblioteczne", w całości realizowany na platformie Moodle. Uruchomiono 3 zewnętrzne kursy e-learningowe związane z IT - obejmujące tematykę: ECDL, CISCO CCNA, tablice interaktywne - prowadzone w formie blended learning.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Działania e-learning są własnymi działaniami pracowników Zakładu Informatyki oraz zespołu projektu PITWIN (http://www.pitwin.edu.pl).
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Na uczelni dostrzeżona została potrzeba wdrożenia strategii e-learning oraz powstania odpowiedniej jednostki nadzorującej, propagującej i prowadzącej działania e-learningowe.
Stosowane technologie
Zamknij

 

System e-learning: Moodle, Dokeos Narzędzia inne: HotPotatoes, exe, wbtexpress for moodle, wiziq Praca grupowa: dotProject System informacyjny: Joomla Forum dyskusyjne: phpBB
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Wewnętrzne szkolenia nauczycieli przez pracowników Zakładu Informatyki oraz pracowników projektu PITWIN.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Broszury informacyjne o e-learning dostępne na Uczelni. Informacje na stronie WWW Uczelni. Pierwsze zajęcia (wykłady/laboratoria) w części poświęcone obsłudze sytemowi e-learning.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Badania ankietowe w systemie e-learning dotyczące efektywności wykorzystania kursów przez studentów. Informacje zwrotne (głosowania) w kursach e-learning dotyczące jakości materiałów dydaktycznych.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.