logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaWyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

W uczelni występują:
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizowane przez internet
 • Studia II stopnia (magisterskie) w części realizowane przez internet

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

Nie występują w uczelni

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Nie występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://wsl.edu.pl
http://anglistyka.wsl.edu.pl
http://germanistyka.wsl.edu.pl
http://pedagogika.wsl.edu.pl
http://podcast.wsl.edu.pl

E. Kontakt

Imię: Tomasz Nazwisko: Walasek E-mail: tomek@wsl.edu.pl Funkcja: Dyrektor Centrum Zastosowań Technologii Informacyjnych w Edukacji WSL


Skala aktywności
Zamknij

 

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie od wielu lat korzysta z elementów nauczania dystansowego w swoim curriculum. Od 2007 roku w sposób systemowy wprowadzono w Uczelni e-learning jako równoprawną formę kształcenia. Wybrano model blended learning, gdzie udział kształcenia przez Internet kształtuje się na poziomie 30% ogółu godzin zajęć. Odpowiednim zarządzeniem przyjęto, że każdy przedmiot będzie miał swoją elektroniczną część. Części te nie są równe i wynikają często ze specyfiki i charakteru przedmiotu, rodzaju studiów, kierunku nauczania, itp. Niemal od początku naszej przygody z nauczaniem na odległość stosujemy w WSL środowisko MOODLE. Statystyki: Liczba przedmiotów posiadających swoją elektroniczną część -407 kursów. Liczba odwiedzin w roku 2008/2009 – 913 tys. (ponad 2mln w latach 2007-2009) Kurs rekordzista odwiedzony 113 tys. razy Wszyscy nasi studenci i wykładowcy mają konta na platformie i są zobligowani z jednej strony do opracowania, publikacji i opieki nad kursami, z drugiej natomiast do wykonania przygotowanych zadań i ćwiczeń, zapoznania się z elektronicznymi materiałami i innej wymaganej aktywności w swoich kursach. E-learning jest pozytywnie postrzegany przez studentów o czym świadczą wyniki przeprowadzonej ankiety. Na pytanie: „Czy wprowadzanie technik kształcenia online podnosi atrakcyjność i skuteczność studiów?” 86% (353 osoby) odpowiedziały twierdząco.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

W 2007 roku powołano Centrum Zastosowań Technologii Informacyjnych w Edukacji - dwuosobowy zespół, którego zadaniem jest między innymi koordynacja wdrożenia e-learningu w Wyższej Szkole Lingwistycznej. Cz@ti organizuje szkolenia dla pracowników i studentów, pomaga przy tworzeniu kursów, dostarcza wsparcia metodycznego i technologicznego wykładowcom. Cz@ti jest umiejscowione w pionie jednego z Pro-Rektorów niezależnie od katedr.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Polityka WSL w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego technologią oniline na lata 2007-2009 Plan działania w zakresie e-learningu na lata 2009-2010 Zarządzenie nr 6/2009 Rektora WSL w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Pismo okólne Nr RD-1/2009 Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny materiałów dydaktycznych służących do kształcenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość
Stosowane technologie
Zamknij

 

Środowiskiem wirtualnego nauczania w WSL jest Wirtualny Kampus oparty o cztery główne instalacje Moodle: anglistyka.wsl.edu.pl, germanistyka.wsl.edu.pl, pedagogika.wsl.edu.pl oraz czti.wsl.edu.pl. Korzystamy również z platformy wordpress do publikacji podcastów.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Wszyscy nauczyciele WSL objęci są programem szkoleń. Rokrocznie organizujemy dwa szkolenia: Moodle dla początkujących i Moodle dla nauczycieli. Dodatkowo zespół cz@ti współpracuje z nauczycielami przy tworzeniu kursów i nadzoruje ich pracę, oceniając opracowane kursy i dopuszczając je do użycia.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Wszyscy studenci WSL biorą udział w szkoleniu z obsługi platformy Moodle. Do ich dyspozycji jest również zespół cz@ti. Do dyspozycji mają również oddzielne forum.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

Pismem z dnia 9 lutego 2009 roku została powołana komisja ds. oceny materiałów dydaktycznych służących do kształcenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Na bieżąco wszystkie kursy podlegają ocenie i ewaluacji przez powołanych recenzentów. Proces oceny jest procesem ciągłym.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.