logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

Nie występują w uczelni

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia dla organizacji zewnętrznych
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Sprawdziany poziomujące/kompetencyjne
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Inne

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://onte.wsg.byd.pl/moodle/
http://www.onte.wsg.byd.pl/strona/
http://wsg.byd.pl/

E. Kontakt

Imię: Agnieszka Nazwisko: Wierzbicka E-mail: agnieszka.wierzbicka@byd.pl Funkcja: Zastępca Dyrektora Ośrodka Nowych Technologii Edukacyjnych


Skala aktywności
Zamknij

 

E-edukacja jest rozwijana w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy od grudnia 2005 r., gdy swoje prace rozpoczął Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych. ONTE jest jednostką powołaną w celu rozwoju i propagowania nowych form nauczania wspieranych technologiami informacyjnymi zarówno w Uczelni, jak i poza nią (współpraca z innymi instytucjami czy podmiotami gospodarczymi). Zadaniem Ośrodka jest opieka nad platformą edukacyjną e-WSG. Pracownicy ONTE współpracują z nauczycielami akademickimi o dużym doświadczeniu w nauczaniu bezpośrednim. Jednocześnie, ze względu na coraz to większe możliwości technologiczne, mają możliwość implementowania do tradycyjnego procesu kształcenia metod i narzędzi, które wymuszają konieczność nowego spojrzenia na proces edukacyjny i wykorzystania wielu niekonwencjonalnych pomysłów. Te fakty powodują z jednej strony konieczność prowadzenia badań w mało rozpoznanej dziedzinie, a z drugiej strony dają możliwość wykorzystania ogromnego potencjału różnych doświadczeń i idei. Praca ONTE nie ogranicza się jedynie do Uczelni. Ośrodek współpracuje także z innymi partnerami — instytucjami (uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne i inne) czy podmiotami gospodarczymi i współtworzy z nimi nowe kursy bądź opracowuje je na zlecenie (tzw. szkolenia szyte na miarę).
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

E-learning w WSG rozwija powołana w tym celu jednostka — Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych. ONTE podlega bezpośrednio władzom Uczelni, co znacznie usprawnia proces wdrażania wszelkich rozwiązań edukacyjnych. W Ośrodku zatrudnieni są specjaliści od metodyki, grafiki, programowania i administracji platformy edukacyjnej, którzy zajmują się: projektowaniem zajęć realizowanych przy użyciu technologii informacyjnych; doradztwem metodycznym i technologicznym; opracowaniem i prowadzeniem szkoleń dla studentów i wykładowców akademickich; tworzeniem i administrowaniem zasobów edukacyjnych na platformie e-WSG. Aktywność Ośrodka wykracza daleko poza prace na rzecz Uczelni, bowiem jest on zaangażowany w kilka projektów, w których beneficjentami są instytucje edukacyjne, nauczyciele oświaty czy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Obecny zakres działań w zakresie e-edukacji określa Uchwała nr 20 Kolegium WSG w Bydgoszczy z dnia 29 września 2009 w sprawie wdrażania nauczania komplementarnego i zdalnego w Wyższej Szkole Gospodarki. Opisane są w niej m.in. zadania ONTE (§ 3), formy zajęć oraz sposób wsparcia tradycyjnego kształcenia (§ 4), formy zgłaszania oraz zasady opracowania zajęć komplementarnych i zdalnych (§ 5), standardy opracowania materiałów dydaktycznych (§ 6), zasady uruchamiania oraz realizacji zajęć komplementarnych (§ 7) oraz wynagradzania wykładowców.
Stosowane technologie
Zamknij

 

Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych WSG korzysta na co dzień z platformy edukacyjnej Moodle (open source). Platforma jest na bieżąco rozbudowana autorskimi aplikacjami i służy do prowadzenia zajęć dla studentów WSG, jak również dedykowana jest do szkoleń zewnętrznych.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Od początku działalności (grudzień 2005 r.) ONTE-WSG wspiera nauczycieli akademickich w rozwijaniu kompetencji z zakresu e-edukacji. Od października 2009 r. Ośrodek prowadzi regularne szkolenia wszystkich nauczycieli akademickich oraz udziela bieżących porad metodycznych — zarówno osobom przygotowującym e-zajęcia, jak i prowadzącym je na platformie.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Opracowywane przez nauczycieli akademickich i pracowników ONTE-WSG materiały dydaktyczne robione są z myślą o studentach. Organizacja procesu dydaktycznego polega w WSG nie tylko na dostarczeniu niezbędnego kontentu do nauki, ale również na wspieraniu studentów — poprzez specjalne szkolenia obejmujące przygotowanie do pracy w wirtualnym środowisku czy otrzymanie pomocy technicznej i dostępu do zasobów Uczelni o dowolnej porze.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

ONTE-WSG ma opracowany system ewaluacji zajęć zdalnych i komplementarnych — ankiety obejmują wszystkie zajęcia prowadzone na platformie lub w systemie komplementarnym. Na bieżąco prowadzony jest również monitoring metodyczny i administracyjny (zestawy danych, raporty). Pracę nauczyciela akademickiego wspiera opiekun metodyczny, który nie tylko obserwuje pracę studentów i wykładowcy, ale na bieżąco analizuje przebieg zajęć na platformie edukacyjnej.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.