logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaUniwersytet Szczeciński

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

W uczelni występują:
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizowane przez internet
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w całości realizowane przez internet
 • Studia II stopnia (magisterskie) w części realizowane przez internet
 • Studia II stopnia (magisterskie) w całości realizowane przez internet

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Egzaminy końcowe z przedmiotów

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Nie występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Występują w uczelni zobacz opis >>>

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  >>brak opisu<<
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.cnz.univ.szczecin.pl
http://www.e-studia.univ.szczecin.pl

E. Kontakt

Imię: Maciej Nazwisko: Olejnik E-mail: maciej.olejnik@univ.szczecin.pl Funkcja: specjalista ds. e-learningu


Skala aktywności
Zamknij

 

Na Uniwersytecie Szczecińskim wykorzystywany jest system MOODLE do obsługi zadań związanych z e-learningiem. Jednostką obsługującą Uniwerystet Szczeciński w zakresie e-learningu jest Centrum Nauczania Zdalnego. System Moodle jest dostępny dla wszystkich pracowników(naukowo-dydaktycznych i administracyjnych) i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. W systemie zarejestrowanych jest 3 tys. użytkowników, prowadzonych jest 140 kursów - w większości w trybie blended learning, udostępnionych jest 1140 elektronicznych materiałów oraz 120 testów sprawdzających. Oprócz zajęć prowadzonych w ramach studiów są także udostępnione szkolenia z obsługi programów biurowych oraz systemów i narzędzi używanych przez administrację Uniwersytetu Szczecińskiego.
Inne aktywności
Zamknij

 

Centrum Nauczania Zdalnego zajmuje się także prowadzeniem kursów e-learning dla pracowników administracji uczelni z zakresu obsługi programów biurowych oraz systemów informatycznych używanych na uczelni.
Struktura organizacyjna
Zamknij

 

Centrum Nauczania Zdalnego (CNZ) działa w ramach Centrum Zarządzania Uczelnianą Siecia Komputerową (CZUSK) - jednostką ogólnouczelniną obsługującą Uniwersytet Szczeciński w zakresie informatyki i sieci komputerowych. CZUSK jest jednostką podległą prorektorowi ds. Finansów i Rozwoju.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Stosowane technologie
Zamknij

 

Na uniwersytecie Szczecińskim wykorzystywany jest system MOODLE wraz z dodatkowymi narzędziami autorskimi oraz dodatkowym systemem sprzętowo-programowym do obsługi wideokonferencji.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Centrum Nauczania Zdalnego opracowało program szkoleń tradycyjnych oraz szkolenia e-learning. Szkolenia tradycyjne prowadzone są w skali wydziału. Szkolenia e-learning organizowane są cyklicznie.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Dla pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego został oddany do dyspozycji portal informacyjno - społecznościowy realizujący zadania promujące e-leraning i informujące. Utworzona została społeczność specjalistów e-learning, która prowadzi wymianę poglądów i doświadczeń związanych z e-learningiem z wykorzystanie portalu. Rozpoczęto publikacje newslettera o tematyce e-learningu.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 


Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.