logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

WizytówkaWyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanych stronach internetowych lub od osób wymienionych na końcu wizytówki. Wizytówkę wypełnił upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

W uczelni występują:
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji

2. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

W uczelni występują:
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu

3. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, I. lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

W uczelni występują:
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizowane przez internet

4. E-szkolenia

Rodzaj aktywności e-learnigowej związany z innymi niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak to ma miejsce dla kursów i szkoleń).

W uczelni występują:
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet

5. E-sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

W uczelni występują:
 • Sprawdziany poziomujące/kompetencyjne
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Inne

6. E-sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępniania przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III  stopnia.

Występują w uczelni

7. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism, itp.) będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych, itp.

Występuje w uczelni

8. Inne

Nie występują w uczelni

B. Skala aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Organizacja aktywności e-learningowej

 • Struktura organizacyjna  zobacz opis >>
 • Wewnętrzne akty normatywne  zobacz opis >>
 • Stosowane technologie  zobacz opis >>
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej  zobacz opis >>
 • Wsparcie dla studentów  zobacz opis >>
 • Sposoby zapewnienia jakości  zobacz opis >>

D. Adresy stron internetowych

http://www.wirtualnaekonomia.pl/
https://www.wirtualnaekonomia.edu.pl/login/index.php
http://www.wsfi.edu.pl/

E. Kontakt

Imię: Agnieszka Nazwisko: Wierzbicka E-mail: awierzbicka@wirtualnaekonomia.pl Funkcja: koordynator ds. metodyki kształcenia na odległość


Skala aktywności
Zamknij

 

E-edukacja jest rozwijana w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi od listopada 2011 r., gdy rozpoczęto prace nad projektem EFS „E-learning: nowoczesna i innowacyjna uczelnia”. Naszym zadaniem jest uruchomienie studiów I stopnia oraz podyplomowych (od roku akademickiego 2011/2012), wykorzystujących e-learning. Wszystkim zainteresowanym oferujemy naukę na dwóch kierunkach: • Ekonomia — studia na poziomie licencjackim, • Psychologia i negocjacje w biznesie — studia podyplomowe. Na potrzeby projektu opracowaliśmy model kształcenia na platformie edukacyjnej połączony ze spotkaniami na Uczelni (blended learning). Uwzględniliśmy w nim potrzeby tych wszystkich osób, które nieustannie muszą się uczyć, doszkalać i chcą podnieść swoje dotychczasowe kompetencje, a naukę muszą łączyć z innymi obowiązkami — pracą i życiem rodzinnym. Pragniemy, by nasi studenci nie tylko zdobywali wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, ale także podnosili kompetencje kluczowe w sferze: • umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, • umiejętności skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach (tradycyjne zajęcia i wirtualne środowisko nauki), • umiejętności efektywnego współdziałania w grupie (prace i projekty grupowe, porozumiewanie się, niezależnie od miejsca pobytu), • umiejętności rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób (ze względu na specyfikę środowiska nauki), • umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem i stosowania w praktyce technologii informacyjnych.
Inne aktywności
Zamknij

 

Struktura organizacyjna
Zamknij

 

E-learning w WSFI w Łodzi rozwijany jest przez zespół specjalistów od metodyki zdalnego nauczania, grafiki, programowania i administracji platformy edukacyjnej, którzy zajmują się: • projektowaniem zajęć realizowanych przy użyciu technologii informacyjnych; • doradztwem metodycznym i technologicznym; • opracowaniem i prowadzeniem szkoleń wykładowców akademickich i dla studentów. • administrowaniem zasobami edukacyjnymi na platformie Moodle. Nad pracą wszystkich specjalistów czuwają dwaj koordynatorzy merytoryczni: • koordynator ds. metodyki kształcenia na odległość, • koordynator ds. informatyki.
Wewnętrzne akty normatywne
Zamknij

 

Uczelnia opiera się w pełni na zewnętrznych aktach normatywnych.
Stosowane technologie
Zamknij

 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi korzysta na co dzień z darmowego oprogramowania — platformy Moodle. Jest ona rozbudowana autorskimi aplikacjami i służy do prowadzenia zajęć dla studentów, realizacji szkoleń dla nauczycieli akademickich. Na platformie utworzony został Wirtualny Dziekanat, który umożliwia studentom sprawne załatwianie swoich spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Uczelnia wykorzystuje: • serwer WWW obsługujący część aplikacyjną, • serwer bazodanowy odpowiadający za magazynowanie i przetwarzanie danych.
Przygotowanie kadry dydaktycznej
Zamknij

 

Naszym zadaniem w ramach projektu jest przygotowanie do e-learningu nauczycieli akademickich. Wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie zasobów edukacyjnych i prowadzące zajęcia na platformie Moodle przechodzą cykl specjalistycznych szkoleń — to gwarantuje wysoką jakość naszych studiów online.
Wsparcie dla studentów
Zamknij

 

Opracowywane przez nauczycieli akademickich i pracowników ONTE materiały dydaktyczne (tekstów, plików dźwiękowych, filmów, symulacji, animacji, angażujących zadań i projektów oraz innych materiałów multimedialnych) robione są z myślą o studentach. Ważnym elementem nauki zdalnej jest także bieżące wsparcie nauczycieli akademickich i opiekuna kursów e-learningowych, który cały czas czuwa nad przebiegiem zajęć.
Sposoby zapewnienia jakości
Zamknij

 

WSFI w Łodzi w ramach realizowanych studiów e-learningowcyh przygotowała cyklicznie badania ankietowe studentów i nauczycieli akademickich, dotyczące: • przebiegu procesu dydaktycznego, • poziomu materiałów dydaktycznych, • pracy nauczycieli akademickich, • poziomu obsługi dziekanatowej. Na ich podstawie wprowadzane są niezbędne zmiany, nowe rozwiązania, które mają na celu podniesienie jakości studiów e-learningowych, oferowanych przez Uczelnię.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.