logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Zawartość bazy

Baza składa się z dwóch części – wizytówek uczelni oraz prezentacji uzupełniających dotyczących jednostek organizacyjnych.

Wizytówka

Wizytówka jest podstawowym elementem bazy, prezentującym aktywność uczelni w zakresie e-learningu. W kolejnych sekcjach wizytówki zawarta jest zbiorcza informacja o rodzajach, skali i organizacji działań e-learningowych w całej uczelni. Wizytówka składa się z zaprezentowanych poniżej sekcji. Wypełnia ją upoważniony przedstawiciel uczelni.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej
Aktywności e-learningowe są rozumiane jako działania z wykorzystaniem sieci internet, z których efektów korzystają bezpośrednio studenci lub inne osoby kształcące się w uczelni (np. uczestnicy kursów).

Dążąc do uzyskania jak największej przejrzystości informacji w bazie aktywności e-learningowe podzielono na rodzaje. W obrębie niektórych rodzajów wydzielono dodatkowo grupy aktywności. Uczelnia, tworząc swoją wizytówkę wskazuje stosowane w niej rodzaje i grupy aktywności e-learningowych. Punktem odniesienia przy wpisywaniu aktywności jest następująca lista:

 1. Wspomaganie zajęć dydaktycznych e-learningiem

Rodzaj aktywności e-learningowej mający na celu wspomaganie przez internet zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni, po to by podnieść jakość i efektywność kształcenia.

 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna)
 • Udostępnianie materiałów własnych nauczycieli akademickich (aktywność indywidualna) połączone z możliwością interakcji
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni
 • Udostępnianie materiałów własnych uczelni połączone z możliwością interakcji
 • Organizacja konsultacji i prac grupowych online
 • Organizacja interaktywnych systemów sprawdzania kompetencji
 1. E- przedmioty

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący uczelnianej oferty przedmiotów, które studenci mogą przynajmniej w części realizować w sposób zdalny. Przedmiot realizowany częściowo lub w całości przez sieć jest traktowany przez uczelnię na równi z przedmiotem w całości realizowanym stacjonarnie.

 • Przedmioty w całości realizowane przez internet
 • Przedmioty w całości realizowane przez internet, kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu
 • Przedmioty w części realizowane przez internet (blended learning)
 • Przedmioty w części realizowane przez internet, kończące się także zdalną formą zaliczenia lub egzaminu
 1. E-studia (online)

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący studiów I, II lub III stopnia, które uczelnia przynajmniej w części realizuje przez internet.

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w części realizowane przez internet
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w całości realizowane przez internet
 • Studia II stopnia (magisterskie) w części realizowane przez internet
 • Studia II stopnia (magisterskie) w całości realizowane przez internet
 • Studia III stopnia (doktoranckie) w części realizowane przez internet
 • Studia III stopnia (doktoranckie) w całości realizowane przez Internet
 1. E-szkolenia
Rodzaj aktywności e-learningowej związany z innymi, niż studia I, II, i III stopnia formami kształcenia występującymi w uczelni. Do tego rodzaju zaliczono kursy i szkolenia prowadzone przez uczelnię w całości przez internet, a także studia podyplomowe, które mogą być realizowane przez internet (w całości lub tylko częściowo), jak też jedynie wspomagane e-learningiem (oznacza to, że w przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu realizacji całości przez internet, jak ma to miejsce dla kursów i szkoleń).
 • Kursy doszkalające dla studentów studiów I, II, lub III stopnia
 • Kursy instruktażowe dla studentów
 • Szkolenia dla organizacji zewnętrznych
 • Szkolenia i kursy otwarte dla osób fizycznych
 • Studia podyplomowe w całości realizowane przez internet
 • Studia podyplomowe w części realizowane przez internet
 • Studia podyplomowe wspomagane e-learningiem
 1. E- sprawdziany

Rodzaj aktywności e-learningowej dotyczący sytuacji, gdy w uczelni stosuje się sprawdzanie kompetencji studentów, korzystając z systemów i narzędzi dostępnych przez internet.

 • Sprawdziany poziomujące/kompetencyjne
 • Kolokwia zaliczeniowe
 • Egzaminy końcowe z przedmiotów
 • Inne
 1. E- sylabusy

Rodzaj aktywności e-learningowej polegającej na udostępnianiu przez uczelnię w internecie sylabusów przedmiotów realizowanych w ramach studiów I, II i III stopnia.

 1. E-biblioteka

Rodzaj aktywności e-learningowej prowadzonej przez uczelnianą bibliotekę i polegającej na udostępnianiu w internecie oficjalnych wydawnictw elektronicznych (książek, czasopism itp.), będących w zasobach własnych biblioteki uczelni lub stanowiących zasoby innych bibliotek, baz danych itp.

 1. Inne

B. Skala aktywności e-learningowej
W tej sekcji znajduje się opis skali aktywności e-learningowych wskazanych w poprzedniej sekcji. Opis powinien zawierać informację o tym, dla jakiej części kierunków i przedmiotów prowadzonych w uczelni występują zaznaczone rodzaje aktywności, jaka część studentów ma do nich dostęp, a jaka z nich korzysta.

C. Organizacja aktywności e-learningowej
W tej sekcji umieszczony jest opis dotyczący organizacji działalności e-learningowej uczelni z podziałem na wymienione niżej obszary:

 • Struktura organizacyjna
 • Wewnętrzne akty normatywne
 • Stosowane technologie
 • Przygotowanie kadry dydaktycznej
 • Wsparcie dla studentów
 • Sposoby zapewnienia jakości

D. Adresy stron internetowych
Sekcja ta zawiera adresy stron internetowych (uczelni lub jej jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych rodzajów aktywności) rozszerzających informację zawartą w poprzednich sekcjach.

E. Kontakt
Sekcja ta umożliwia publikację informacji nt. osób do kontaktu z ramienia uczelni.

Prezentacje uzupełniające jednostek organizacyjnych

Prezentacje uzupełniające są dodatkowym elementem bazy, prezentującym aktywność pojedynczych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie e-learningu. Celem tej części jest zaprezentowanie tych aktywności e-learningowych uczelni, które z punktu widzenia prowadzących je jednostek są ciekawe lub unikalne, a także tych, które są na tyle lokalne, że mogą być w niedostatecznym stopniu odzwierciedlone w wizytówce uczelni. Prezentacja uzupełniająca może także okazać się przydatna gdy uczelnia nie prowadzi działalności e-learningowej (a więc nie wypełnia wizytówki), natomiast niektóre jej jednostki podejmują inicjatywy w obszarze e-edukacji warte zaprezentowania szerszej społeczności akademickiej, np. w celu nawiązania współpracy.
Formularz prezentacji wypełnia upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.
Prezentacja uzupełniająca składa się z następujących sekcji:

A. Rodzaj aktywności e-learningowej
W tej sekcji wskazane są te rodzaje aktywności e-learningowych, których dotyczy prezentacja. Rodzaje aktywności są wybierane z tej samej listy, która występuje w wizytówce uczelni.

B. Opis aktywności
Sekcja ta zawiera opis działań e-learningowych jednostki organizacyjnej.

C. Adres strony internetowej
Umieszczony jest tu adres strony internetowej, ilustrującej lub opisującej aktywność będącą przedmiotem prezentacji.

D. Kontakt
Sekcja ta umożliwia publikację informacji nt. osób do kontaktu z ramienia jednostki organizacyjnej.


Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.