logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Cele i zadania

E-learning akademicki rozwija się w polskich uczelniach z powodzeniem od wielu lat. Pomimo braku rozwiązań systemowych oraz wsparcia legislacyjnego bardzo duża liczba ośrodków akademickich w Polsce ma już za sobą pierwsze doświadczenia w zakresie e-edukacji. O wartościach i zaletach, jakie niesie ze sobą e-learning wzbogacający tradycyjne formy kształcenia nie trzeba nikogo przekonywać. Rola e-edukacji wzrasta zarówno na płaszczyźnie kształcenia komplementarnego, jak i w organizacji kursów i całych studiów. E-learning staje się więc integralnym elementem procesu kształcenia i wirtualizacji uczelni.

To wszystko wskazuje, iż przechodzimy do fazy dojrzałego rozwoju e-learningu akademickiego w Polsce. Fazy, w której nie tylko będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami na licznych seminariach czy konferencjach, ale także w której wspólnie działając, będziemy tworzyć wzorce dobrych praktyk e-edukacyjnych oraz je propagować - przyczyniając się w ten sposób do rozwoju e-learningu w Polsce.

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) zostało zarejestrowane w KRS we wrześniu 2006 r.

Celami działania SEA są:

 • przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego;
 • promowanie i rozwijanie e-learningu w środowisku akademickim, administracji publicznej i gospodarce;
 • promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • przyczynianie się do wirtualizacji procesów dydaktycznych i organizacyjnych w szkolnictwie wyższym;
 • wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej jednostek prowadzących kształcenie przez internet;
 • inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.

Swoje cele Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:

 • opracowywanie wzorcowych programów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych;
 • opracowywanie modeli wdrożeń e-learningu w szkolnictwie wyższym;
 • opracowywanie standardów kształcenia przez internet oraz prowadzenie postępowań akredytacyjnych i certyfikacyjnych;
 • promocję dobrych praktyk w zakresie tworzenia treści dydaktycznych i prowadzenie zajęć e-learningowych;
 • tworzenie platformy współpracy praktyków e-learningu;
 • organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych;
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
 • monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych w zakresie e-learningu;
 • organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe z zakresu e-learningu;
 • organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami prowadzącymi kształcenie przez internet;
 • organizowanie i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych z zakresu e-learningu;
 • prowadzenie list rankingowych w zakresie e-learningu;
 • współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies