logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

 • e-nauczyciela
 • e-metodyka.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i e-metodyka, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyło się pięć edycji postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i e-metodyków.

Wyniki piątej edycji certyfikacji e-metodyka.

7 maja 2019 otwieramy VI edycję certyfikacji e-nauczyciela.
Szczegóły poniżej.


E-nauczyciel

Warunki uzyskania certyfikatu

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat ubiegający się o certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe,
 • zatrudnienie na uczelni wyższej,
 • dwuletnie doświadczenie dydaktyczne.

Prezydium Certyfikacji bcdzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zajęcia dydaktyczne w innych szkołach - w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem.

Jak aplikować

Osoba zainteresowana certyfikacją e-nauczycieli wypełnia formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty.

Formularz online składa się z kilku części, do których przechodzi się po kolei. Wpisy można zmieniać i uzupełniać do zakończenia naboru. Zgłoszenie zawiera między innymi scenariusz zajęć przygotowanych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat wybiera jeden prowadzony przez siebie przedmiot:

 • przedmiot wspomagany elementami e-learningowymi
 • przedmiot prowadzony w formie blended learningu
 • przedmiot prowadzony w formie e-learningowej

i omawia zawarte w nim treści dydaktyczne oraz sposób prowadzenia zajęć.

Scenariusz powinien wyraźnie pokazywać znaczenie technologii internetowych w procesie dydaktycznym.

Harmonogram certyfikacji e-nauczycieli

06.05.2019 - Ogłoszenie o rozpoczęciu VI edycji procedury certyfikacyjnej dla e-nauczycieli

07.05.2019 - 26.05.2019 - Przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu (poprzez formularz online)

24.06.2019 - Decyzja Zarządu w sprawie przyznania certyfikatów rekomendowanym kandydatom, ogłoszenie listy certyfikowanych na www SEA.

Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpi w czasie konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (19-20 wrze?nia 2019) https://pg.edu.pl/etee2019/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <- kliknij, aby wypełnić formularz

Kontakt

Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować do koordynatora z ramienia Zarządu SEA dr Iwony Mokwy-Tarnowskiej na adres: imtarn@pg.edu.pl

E-metodyk

Warunki uzyskania certyfikatu e-metodyka, tj. metodyka specjalizującego się w nauczaniu akademickim wykorzystującym technologie e-learningowe.

Oczekujemy, i- metodycy przez nas certyfikowani bcdź potrafili pomóc pracownikom swojej uczelni w tworzeniu innowacyjnych zajęć e-learningowych.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Kolejna certyfikacja odbędzie sic jesienią 2019r.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejctności kandydata w zakresie projektowania zajęć skonstruowanych i prowadzonych z wykorzystaniem technologii e-learningowych, a w szczególności:

 • przygotowywania scenariusza zajęć zbudowanych z wykorzystaniem aplikacji internetowych,
 • opracowania zróżnicowanych zasobów i aktywności ułatwiających uczącym się pracę w środowisku online,
 • stosowania różnych form aktywizowania uczących sic online w celu osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych adekwatnych dla danej tematyki,
 • wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych do skutecznego nauczania w środowisku internetowym,
 • aspektów prawnych e-edukacji.

Jedno z zadań egzaminacyjnych bcdzie sprawdzało wiedzc z zakresu przepisów prawa mających zastosowanie w praktyce e-edukacyjnej. Zachccamy do zapoznania się z nastcpującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego.

O certyfikat e-metodyka mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej.


SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies