logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

 • e-nauczyciela
 • e-metodyka.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i e-metodyka, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyło się pięć edycji postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i e-metodyków.

Wyniki piątej edycji certyfikacji e-metodyka.

E-metodyk

Warunki uzyskania certyfikatu e-metodyka, tj. metodyka specjalizującego się w nauczaniu akademickim wykorzystującym technologie e-learningowe.

Oczekujemy, iż metodycy przez nas certyfikowani będą potrafili pomóc pracownikom swojej uczelni w tworzeniu innowacyjnych zajęć e-learningowych.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Kolejna certyfikacja odbędzie się jesienią 2019r.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata w zakresie projektowania zajęć skonstruowanych i prowadzonych z wykorzystaniem technologii e-learningowych, a w szczególności:

 • przygotowywania scenariusza zajęć zbudowanych z wykorzystaniem aplikacji internetowych,
 • opracowania zróżnicowanych zasobów i aktywności ułatwiających uczącym się pracę w środowisku online,
 • stosowania różnych form aktywizowania uczących się online w celu osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych adekwatnych dla danej tematyki,
 • wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych do skutecznego nauczania w środowisku internetowym,
 • aspektów prawnych e-edukacji.

Jedno z zadań egzaminacyjnych będzie sprawdzało wiedzę z zakresu przepisów prawa mających zastosowanie w praktyce e-edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego.

O certyfikat e-metodyka mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej.E-nauczyciel

Warunki uzyskania certyfikatu

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Kandydat ubiegający się o Certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. W ramach prac Stowarzyszenia powstał wykaz kompetencji, które powinien posiadać e-nauczyciel. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla osób zainteresowanych przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej.

Kryteriami formalnymi, umożliwiającymi rozpoczęcie postępowania certyfikacyjnego, są:

 • wykształcenie wyższe kandydata,
 • aktualne zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w szkole lub na uczelni wyższej,
 • minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne,
 • w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem Komisja będzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zlecone zajęcia dydaktyczne (w szkołach różnych szczebli bądź w ośrodkach akademickich),
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje.

Jak aplikować

Osoby zainteresowane wypełniają formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty. Prosimy o zwrócenie uwagi na wymóg formalny dotyczący opisywanego w aplikacji scenariusza, bowiem musi to być scenariusz, który był przez kandydata wykorzystywany w praktyce. Jego opis powinien zostać poszerzony o wnioski i obserwacje wynikające z samodzielnej oceny zrealizowanych zajęć.

Scenariusz może dotyczyć przedmiotu, w przypadku którego zajęcia tradycyjne wspomagane są elementami pracy online, zajęcia prowadzone są w formie komplementarnej (blended learning) lub całkowicie online. Niezależnie od wyboru formy prezentowanych zajęć scenariusz powinien wyraźnie ukazywać miejsce i znaczenie elementów pracy online dla opisywanego procesu dydaktycznego.

Uwaga! Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny po ogłoszeniu kolejnej edycji certyfikacji e-nauczyciela.

Kontakt

Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować do koordynatora z ramienia Zarządu SEA dr Iwony Mokwy-Tarnowskiej na adres: imtarn@pg.edu.pl


SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies