logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

 • e-nauczyciela
 • e-metodyka,
 • eksperta e-learningu.

Dla członków SEA udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i e-metodyka, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyło się dziewięć edycji postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i osiem edycji dla e-metodyków.

Rozpoczęła się procedura certyfikacji e-metodyków 2022 - informacje poniżej.

E-metodyk 2022

Warunki uzyskania certyfikatu e-metodyka, tj. metodyka specjalizującego się w nauczaniu akademickim wykorzystującym technologie e-learningowe.

Oczekujemy, iż metodycy przez nas certyfikowani będą potrafili pomóc pracownikom swojej uczelni w tworzeniu innowacyjnych zajęć e-learningowych.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego, który potrwa około 3 godzin. Egzamin zdalny odbędzie się 9.12.2022 o godz. 17.00.

Egzamin jest dwuczęściowy:

 1. Przygotowanie koncepcji e-zajęć (forma: blended-learning / e-learning / zajęcia wspomagane technologiami internetowymi) spoza swojej dziedziny w oparciu o tradycyjne materiały edukacyjne (np. w postaci rozdziału z książki). Jest to główna składowa egzaminu, decydująca o jego pozytywnym wyniku.
 2. Quiz ze znajomości prawa autorskiego, w zakresie potrzebnym do tworzenia e-zajęć.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata w zakresie projektowania zajęć skonstruowanych i prowadzonych z wykorzystaniem technologii e-learningowych, a w szczególności:

 • przygotowywania scenariusza zajęć zbudowanych z wykorzystaniem aplikacji internetowych,
 • opracowania zróżnicowanych zasobów i aktywności ułatwiających uczącym się pracę w środowisku online,
 • stosowania różnych form aktywizowania uczących się online w celu osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych adekwatnych dla danej tematyki,
 • wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych do skutecznego nauczania w środowisku internetowym,
 • aspektów prawnych e-edukacji.

Jedno z zadań egzaminacyjnych będzie sprawdzało wiedzę z zakresu przepisów prawa mających zastosowanie w praktyce e-edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego.

O certyfikat e-metodyka mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Jak aplikować

Uwaga!

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 6.12.2022r. na adres certyfikacja@sea.edu.pl. Opłata za egzamin dla osób spoza SEA wynosi 50zł.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami proszone są o kontakt z koordynatorem certyfikacji z ramienia Zarządu SEA dr Iwoną Mokwą-Tarnowską na adres: imtarn@pg.edu.pl (mail z tematem: certyfikat e-metodyka SEA).

E-nauczyciel 2022

Rozpoczynamy dziewiątą edycję postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 11.04.2022 i potrwa do 13.05.2022.
W sekcji Jak aplikować znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego.

Wyniki certyfikacji ogłoszone będą pod koniec czerwca 2022 roku.

Warunki uzyskania certyfikatu

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat ubiegający się o certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe,
 • zatrudnienie na uczelni wyższej,
 • co najmniej dwuletnie doœwiadczenie dydaktyczne w wykorzystaniu e-learningu i narzędzi internetowych.

Prezydium Certyfikacji bcdzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zajęcia dydaktyczne w innych szkołach - w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem.

Jak aplikować

Osoba zainteresowana certyfikacją e-nauczycieli wypełnia formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz online składa się z kilku części, do których przechodzi się po kolei. Wpisy można zmieniać i uzupełniać do zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Formularz zawiera między innymi scenariusz zajęć przygotowanych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat wybiera jeden prowadzony przez siebie przedmiot:

 • przedmiot wspomagany elementami e-learningowymi
 • przedmiot prowadzony w formie blended learningu
 • przedmiot prowadzony w formie e-learningowej

i omawia zawarte w nim treści dydaktyczne oraz sposób prowadzenia zajęć.

Scenariusz powinien wyraźnie pokazywać znaczenie technologii internetowych w procesie dydaktycznym.

Uwaga: Zajęcia prowadzone przy pomocy aplikacji typu MS Teams i Zoom stanowią komponent synchroniczny, zastępujący nauczanie tradycyjne w pandemii, i nie mogą zostać przedstawione do oceny jako e-learning ani blended learning.

Kontakt

Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować do koordynatora z ramienia Zarządu SEA dr Iwony Mokwy-Tarnowskiej na adres: imtarn@pg.edu.pl


Certyfikacja Ekspert E-learningu

Zapraszamy do wzięcia udziału w certyfikacji Ekspert E-learningu, nadrzędnej w stosunku do certyfikacji e-nauczycieli i e-metodyków. Pragniemy docenić tych, którzy od lat popularyzują e-learning w naszym kraju i swoją ekspercką wiedzą, znacznym doœwiadczeniem oraz dużym zaangażowaniem wspierają środowisko akademickie.

Wymagania formalne:

 • Przynależność do Stowarzyszenia popularyzującego e-learning: SEA, PTNEI lub innego
 • Czas pracy na rzecz rozwoju e-learningu w Polsce - minimum 5 lat przed rokiem złożenia wniosku

Wnioskodawcami mogą być:

 • Zarząd SEA,
 • osoba aplikująca,
 • każdy członek SEA,
 • Zarząd innego stowarzyszenia popularyzującego e-learning w Polsce lub za granicą,
 • pracownik uczelni, na której pracuje lub z którą współpracuje e-learningowo Kandydat do certyfikatu EE.

Wniosek składa Kandydat lub inny wnioskodawca w jego imieniu.

Certyfikaty przyznawane są w trybie ciągłym. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, w ciągu jednego miesiąca od złożenia. Ponowny wniosek dotyczący osoby, co do której zapadła decyzja o odmowie przyznania Certyfikatu EE może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty odmowy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w certyfikacji i do zgłaszania osób, które powinniśmy nagrodzić certyfikatem.

Jak aplikować

Pobierz WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU Ekspert E-learningu

SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies