logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Członkostwo

Serdecznie zapraszamy do współpracy i członkostwa w Stowarzyszeniu E-learningu Akademickiego. Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia wymaga zaangażowania w prace całego środowiska akademickiego a w szczególności tych osób, którym bliski jest rozwój e-edukacji oraz idei społeczeństwa informacyjnego. Zachęcamy do nadsyłania deklaracji członkowskich.

Członkiem zwyczajnym SEA może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia roczna składka członkowska została określona na 100 zł. Decyzja Zarządu została zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków. Numer konta bankowego, na które należy wpłacać składki roczne można znaleźć w zakładce kontakt.

Uwaga! Powyższy wzór deklaracji dotyczy członkostwa indywidualnego. Instytucje zainteresowane pracami Stowarzyszenia i statusem członka wspierającego prosimy o kontakt z biurem SEA.

Członkowie Stowarzyszenia

 1. Monika Adamowicz
 2. Janina Badocha
 3. Ewa Baum
 4. Anna Maria Bąkała
 5. Małgorzata Pamuła-Behrens
  Zamknij Małgorzata Pamuła-Behrens

  Małgorzata Pamuła-Behrens Romanistka, adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalistka w zakresie dydaktyki języków obcych. Publikacje z zakresu nauczania języków obcych, autonomii i oceniania kształtującego (portfolio), wdrażania koncepcji inteligencji wielorakich do edukacji. Zainteresowania badawcze: autonomia, nauczanie zdalne, uczenie się języków przez dorosłych, dydaktyka języków obcych.

 6. Wojciech Bizon
  Wojciech Bizon

  Wojciech BizonDr Wojciech Bizon bierze udział w projektowaniu i wdrażaniu szkoleń wykorzystujących ICT na płaszczyźnie zarówno akademickiej, jak i biznesowej oraz prowadzi szkolenia z zakresu budowania kontentów e-learningowych. Jest adiunktem w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i członkiem Rady ds. Nauczania na Odległość UG. Obronił rozprawę doktorską z zakresu gospodarki wiedzy, nowych technologii oraz znaczenia transferu wiedzy w procesie formowania się kapitału ludzkiego i społecznego.

 7. Halina Bojkowska
 8. Piotr Bołtuć
  Piotr Bołtuć

  Piotr BołtućAssociate Professor filozofii w University of Illinois, UIS; naucza online od 1999; opracował i kierował pełnym programem studiów z filozofii. Od 2004 także profesor SGH w CREN; od 2005 prowadzi w SGH angielskojęzyczne kursy online. Przeprowadził 35 grup online; rozwinął 9 kursów online z filozofii, politologii i pokrewnych dyscyplin. Członek Rady Programowej e-mentora, recenzent 'Technology and Society', edytor 'APA Newsletter on Philosophy and Computers'. Stypendia w Oksfordzie, Princeton; dwa doktoraty. Obecnie pracuje nad książką dot. Filozofii Nauczania Online.

 9. Wiesław Bracha
  Wiesław Bracha

  Wiesław BrachaJest pracownikiem naukowo-technicznym w Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. E-learning oparty na platformie Moodle uruchomił w Zakładzie Ekonomii Stosowanej oraz Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ w 2003 r., przede wszystkim do wspomagania nauczania na studiach podyplomowych oraz niestacjonarnych.

 10. Joanna Buczyńska
 11. Joanna Brol-Chętnicka
 12. Paulina Chechłacz
 13. Adam Chmielewski
  Adam Chmielewski

  Adam ChmielewskiCzłonek założyciel SEA. Jestem kierownikiem projektów e-learning - członkiem PMI (PMP), SPMP. Od 2001 roku pracuję jak wykładowca w UCZNiKO na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pierwsze kroki w e-learningu stawiałem w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym kierując tworzeniem szkoleń zdalnych. W centrum moich zainteresowań jest efektywność ekonomiczna i organizacyjna systemów e-learning zarówno w środowisku akademickim jak i biznesowym.

 14. Agnieszka Chrząszcz
 15. Agnieszka Cieszyńska
 16. Jerzy Cieślik (do 31.12.2019r.)
  Jerzy Cieślik (do 31.12.2019r.)

  Jerzy CieślikAbsolwent a w latach 1971-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS (SGH). W okresie 1990-2003 Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Od 2004 r. profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Aktualne zainteresowania dydaktyczne i badawcze dotyczą ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczość dynamiczna, innowacyjna, międzynarodowa). Twórca wortalu "Przedsiębiorczość dla ambitnych" dla studentów szkół wyższych.

 17. Mirosław Czapka
 18. Renata Czaplikowska
  Zamknij Renata Czaplikowska

  Renata CzaplikowskaDoktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, od roku 2014 adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. W latach 2002-2013 jako edukator metodyki języka niemieckiego i multiplikator współpracowała z ORE w Warszawie oraz Instytutem Goethego w Krakowie prowadząc szkolenia dla nauczycieli w ramach programów Delfort i Netco@ch. Od roku 2004 jako tutor prowadzi kursy Deutsch Lehren Lernen w trybie zdalnego nauczania. Współautorka książek Grundlagen der Fremdsprachendidaktik oraz Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Ãśbungsbuch.

 19. Jakub Czarkowski
 20. Karolina Czerwiec
 21. Marcin Czyżuk
 22. Ryszard Ćwiertniak
 23. Agnieszka Dąbrowska
  Zamknij Agnieszka Dąbrowska

  Agnieszka DąbrowskaAbsolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od początku swojej drogi zawodowej zainteresowana wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu języków obcych. Od ponad 20 lat lektorka j. angielskiego dla środowiska biznesowego, od 15 lat również na uczelniach wyższych w Warszawie (WSFiZ, WSP ZNP). Przez ostatnie 7 lat tworzy i prowadzi zajęcia z j. angielskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w formie e-learning i blended learning na platformie Moodle z wykorzystaniem stron internetowych i portali (Quizlet, GoogleDocs i wielu innych). W obszarach jej zawodowych zainteresowań pozostaje niezmiennie CALL (Computer Assisted Language Learning) i wszelkie jego aspekty, szczególnie wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się oraz neurodydaktyka.

 24. Joanna Dąbrowska
  Zamknij Joanna Dąbrowska

  Joanna Dąbrowska Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Kieruje Canadian College of Online Training, Toronto (Kanada). W CCOT zajmuje się administracją platformy oraz profesjonalnym rozwojem kadry dydaktycznej w zakresie projektowania, moderowania e-kursów, obsługi LMS oraz wykorzystania technologii w kształceniu na odległość. Wdraża również rozwiązania e-learningowe oraz wspiera klientów w projektowaniu kursów online oraz badaniu ich jakości. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół e-learningu oraz zagadnień związanych z kryminologią oraz resocjalizacją w Polsce, Kanadzie i USA. Członek kanadyjskich stowarzyszeń takich jak: Canadian Criminal Justice Association, Canadian Network for Innovation in Education.

 25. Marcin Dąbrowski
  Marcin Dąbrowski

  Marcin DąbrowskiPrezes Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (2006-2018). Kieruje Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również jest dyrektorem zarządzającym Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W swojej pracy zajmuje się problematyką kształcenia w szkołach wyższych, w tym przede wszystkim e-edukacji. W opracowaniach i prowadzonych badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z modelem uczelni wyższej.

 26. Agnieszka Dejnaka
 27. Patrycja Grudzień-Dubiel
 28. Anna Dubowska
 29. Sebastien Ducourtioux
 30. Remigiusz Dudek
 31. Aldona Dutkiewicz
 32. Wojciech Dymowski
  Wojciech Dymowski

  Wojciech DymowskiAbsolwent i były doktorant AE Poznań. Ekspert i kierownik projektów w działalności doradczej. Specjalizacja zawodowa: projekty z zakresu technologii Społeczeństwa Informacyjnego - zwłaszcza telepracy i e-learningu (integracja systemów CMS i LMS). Członek Zarządu PMI Polska - Oddział Poznań oraz członek założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości. Współtwórca projektu edukacyjnego propagującego wiedzę z zakresu zarządzania projektami - myMBA. Współautor publikacji naukowych z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz technologii komunikacji elektronicznej.

 33. Dorota Dżega
  Dorota Dżega

  Dorota DżegaDorota Dżega - doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, prodziekan ds. e-learningu w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). W swoim dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu zarządzania projektami, analizy danych i technologii webowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2007 roku kieruje Centrum e-Learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

 34. Iwona Filip
  Iwona Filip

  Iwona FilipAbsolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych „Kształcenie zdalne w edukacji”. Od wielu lat prowadzi lektoraty z języka angielskiego na UMCS. Pasjonatka włączania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Brała udział w projektach międzynarodowych organizowanych przez UCZNiKO. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi, bierze udział w międzynarodowych webinariach i kursach. Entuzjastka używania platform e-learningowych w nauczaniu, w szczególności platformy Moodle. Zajęcia z języka opiera na pracy w grupach i projektach często wspomaganych narzędziami dostępnymi online.

 35. Agnieszka Gadomska
 36. Ryszard R. Gajewski
  Ryszard R. Gajewski

  Ryszard R. GajewskiKierownik Zespołu Technologii Informacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat praktykuje i rozwija e-learning na swojej uczelni. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, które dotyczą przede wszystkim efektywnego wykorzystania systemów zarządzających materiałami edukacyjnymi i e-kursami oraz tworzenia transmisji strumieniowych materiałów edukacyjnych w postaci multimedialnej. Obecnie koncentruje swoje zainteresowania na zastosowaniach oprogramowania społecznościowego, znacznikowania i folksonomii w edukacji. Członek-założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.

 37. Bartłomiej Gładysz
  Bartłomiej Gładysz

  Dr inż., adiunkt, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych (Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska). Członek, sekretarz komisji programowych dla kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WIP PW) w ramach programu „Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” PW. Autor materiałów dla platformy „SEZAM: System Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych” PW. Koordynator prac studentów w projekcie European Engineering Team (TU Berlin, Politecnico di Milano, NTNU Trondheim, PW). Autor publikacji z zakresu międzynarodowego i mieszanego nauczania inżynierów. Zainteresowania naukowe: zastosowania technologii bezprzewodowych w produkcji i logistyce.

 38. Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
 39. Anna Wojnarowicz-Głębocka
  Anna Wojnarowicz-Głębocka

  Anna Wojnarowicz-GłębockaAbsolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowczyni akademicka, dydaktyk medialny, scenarzystka e-szkoleń. Autorka merytoryki interaktywnych serwisów szkoleniowych. Specjalizuje się w tematyce związków i zależności pomiędzy nauczaniem a preferencjami edukacyjnymi osób szkolonych. Jej szczególne zainteresowania dotyczą neurodydaktyki w odniesieniu do e-edukacji. Bierze czynny udział w procesach związanych z wdrożeniami branżowych systemów TIK, np. TMM oraz serwisów Moodle.

 40. Rafał Głębocki
  Rafał Głębocki

  Rafał GłębockiAbsolwent Filologii Angielskiej i Studiów Executive MBA na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Resume obejmuje funkcję projektanta środowisk uczenia się, osoby odpowiedzialnej za prace analityczne i wdrażanie systemów online, autora opracowań metodycznych oraz Project Managera - kierownictwo projektów ICT na zlecenie przedsięwzięć szkoleniowych. Potencjał działania: Big Data w edukacji. Doktorant - zakres: środowiska uczenia się w epoce cyfrowej.

 41. Jan Goliński
  Jan Goliński

  Jan GolińskiCzłonek Rady Programowej SEA. Kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej SGH oraz Przewodniczący Rady Programowej CREN SGH. Autor publikacji z zakresu technologii informacyjnych oraz strategii informatyzacji dla przedsiębiorstw sektora bankowego i publicznego.

 42. Anna Grabowska
  Anna Grabowska

  Anna GrabowskaCzłonek założyciel SEA, członek IFIP, EDEN. Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Pełni funkcję kierownika ACSA PG. W latach 1997-2004 kierownik Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej. Główne zainteresowania to zarządzanie projektami z dziedziny kształcenia na odległość, projektowanie, wdrażanie oraz ewaluacja systemów LMS. Aktualna tematyka realizowanych projektów dotyczy modeli kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

 43. Anna Ludmiła Grygoruk
  Anna Ludmiła Grygoruk

  Anna Ludmiła GrygorukPedagog, kulturoznawca, terapeuta, socjoterapeuta, metodyk nauczania zdalnego. Specjalista ds. HR, specjalista w zakresie Blended Learningu, e-learningu i m-learningu, doświadczony trener, szkoleniowiec, wykładowca akademicki i doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku związana z kształceniem akademickim, a od 2009 roku z kształceniem zdalnym na poziomie akademickim (studia I, II' oraz podyplomowe). Dwukrotnie wyróżniona dyplomem Rektora AHE w Łodzi za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej(2013 i 2016 rok). Certyfikowana w zakresie stosowania metody projektu podmiotowego na poziomie szkoły wyższej, e-nauczyciel i e-metodyk certyfikowany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, finalistka ogólnopolskiego konkursu TOP HR MANAGER 2015. Pasjonatka nowych technologii w procesie edukacyjnym oraz aktywnych metod nauczania, specjalista w zakresie pracy z uczniem ze SPE.

 44. Małgorzata Grześkowiak
 45. Sławomir Gurdała
  Sławomir Gurdała

  Sławomir GurdałaPracownik Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ. Administrator systemów do zdalnego nauczania w UŁ (WebCT, Oracle iLearning, Blackboard). Współtwórca i organizator szkoleń internetowych (w tym Global Mini MBA realizowanego od 2000 r) w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania przy UŁ oraz Centrum Innowacji UŁ. Zainteresowania zawodowe: metodyka prowadzenia zajęć e-learningowych, przygotowanie zawartości kursów elektronicznych, prowadzenie zajęć z zakresu ICT (także w trybie zdalnym), udział w projektowaniu i rozbudowie LMS w UŁ.

 46. Joanna Hajdorowicz
  Zamknij Joanna Hajdorowicz

  Joanna Hajdorowicz Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, od 2008 r. asystent w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, odpowiedzialna za metodyczne wsparcie nauczycieli akademickich w zakresie realizowania kursów online. Na Uczelni współtworzyła budowę strategii kształcenia zdalnego, koordynator zespołu ds. studiów wspomaganych kształceniem na odległość. Zainteresowania naukowe związane z nieco odmiennym obszarem, a mianowicie z profilaktyką pozytywną, zasobami osobistymi, wykluczeniem społecznym.

 47. Colin Hales
 48. Agnieszka Heba
  Zamknij Agnieszka Heba

  Agnieszka Heba Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w której pełni funkcję administratora Platformy Zdalnego Nauczania. Trenerka szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office, elearningu i ICT. Uczestnik międzynarodowych konferencji z referatami z zakresu e-learningu w Republice Czeskiej w Brnie (Distance Learning, Simulation and Communication), Rożnove (Information and Communication Technology in Education) oraz Cieszynie (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning) i Warszawie (Uniwersytet Wirtualny: VU'2011). Autorka licznych publikacji w języku polskim i angielskim. Zrealizowała pracę doktorską w języku czeskim na temat: Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu na Wydziale Pedagogiki Ostravskiego Uniwersytetu w Ostravie na kierunku: Informaení a komunikaeni technologie ve vzdilávání. Za swoje dokonania dydaktyczne otrzymywała nagrody m.in. Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka.

 49. Marcin Hoffman
 50. Rafał Ilnicki
 51. Łukasz Janiszewski
 52. Michał Januszewski
  Zamknij Michał Januszewski

  Michał Januszewski Przygotowuje pracę doktorską z zakresu pedagogiki religii, ukończył teologię, studia doktoranckie w zakresie pedagogiki i nauk o polityce oraz studia podyplomowe w zakresie kierowania projektami badawczymi. Od 2009 roku zajmuje się wdrażaniem metod i technik kształcenia na odległość do dydaktyki instytucji edukacyjnych oraz uczelni. Obecnie koordynuje proces wdrożenia e-learningu w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

 53. Joanna Jasińska
  Zamknij Joanna Jasińska

  Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz studia menedżerskie. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych zarządzania projektami Unii Europejskiej. Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Uczelni Wyższej. Swoje doświadczenia e-learningowe zbiera poprzez prowadzone e-zajęcia, jak również współtworząc koncepcję e-nauczania wdrażaną na uczelni.

 54. Joanna Jatkowska
 55. Andrzej Jaszczuk
  Andrzej Jaszczuk

  Andrzej JaszczukJeden z członków założycieli Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Naczelnik Wydziału Komunikacji Internetowej w NBP. Jest jednym z twórców Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP, kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój portalu, a także za oficjalny serwis internetowy NBP oraz serwis intranetowy Banku. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji i kształceniu zawodowym.

 56. Dorota Jelonek
  Zamknij Dorota Jelonek

  Dorota JelonekOd 2011 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor PCz. Od 2013 roku promuje idee e-learningu jako Przewodnicząca Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej. Koordynuje organizację oraz program kursów dla pracowników dydaktycznych PCz, którzy chcą prowadzić swoje zajęcia w trybie e-learningowym. Jej zainteresowania w obszarze e-learningu koncentrują się na metodach i sposobach efektywnego wdrażania e-learningu na uczelni.

 57. Przemysław Jędrusik
 58. Joanna John
 59. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
 60. Ryszard Kalamarz
 61. Dominika Kanikowska
 62. Norbert Karczmarczyk
 63. Maciej Kaźmierczyk
 64. Barbara Kołodziejczak
  Zamknij Barbara Kołodziejczak

  Barbara Kołodziejczak Adiunkt w Katedrze Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół narzędzi i metod tworzenia treści dydaktycznych do publikowania w zasobach portali edukacyjnych, a także wokół standardów budowy kursów e-learningowych oraz organizacji procesu kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym.

 65. Sebastian Komorowski
  Zamknij Sebastian Komorowski

  Sebastian KomorowskiOdpowiedzialny za wdrożenie i administracje platformy e-learningowej Moodle (Instytut Filologii Angielskiej UAM, Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju oraz inne). Specjalista z zakresu platform e-learningowych opartych na licencji Open Source / ich integracji z innymi web-aplikacjami (modyfikacje, wdrożenia itp.). Obronił prace magisterską na temat możliwości wykorzystania platformy e-learningowej Moodle w nauczaniu fizyki energetyki wiatrowej (kierunek Fizyka z Informatyką, Wydział Fizyki UAM).

 66. Andrzej Kononowicz
  Zamknij Andrzej Kononowicz

  Andrzej KononowiczAbsolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Technicznego w Clausthal (Niemcy). Od 2005 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Odpowiedzialny za wdrożenie platformy Blackboard w macierzystym zakładzie. Prowadzi zajęcia z technologii e-nauczania dla studentów medycyny i informatyki. Uczestniczy w międzynarodowych projektach e-learningowych. Współpracuje z Centrum Zdalnego Nauczania UJ.

 67. Urszula Kontny
 68. Zbigniew Kopański
 69. Tomasz Kopczewski
 70. Katarzyna Korybalska
 71. Agnieszka Kościńska
 72. Wojciech Kowalewski
 73. Waldemar Krawiec
  Zamknij Waldemar Krawiec

  Waldemar KrawiecZ wykształcenia polonista (15 lat pracy w młodzieżą). Obecnie pracownik OSI CompuTrain - specjalista ds. metodyki kształcenia w systemie blended learning (zawodowa realizacja wieloletniego hobby). Współpracuje z autorami treści szkoleń, a także ich adaptacją do e-learningu. Przygotowując szkolenia korzysta z metodologii MES i koncepcji map i bilansu kompetencji. Przygotowuje szkolenia dla nauczycieli w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i w CKE w Warszawie.

 74. Agnieszka Fluda-Krokos
 75. Tomasz Królikowski
  Zamknij Tomasz Królikowski

  Tomasz KrólikowskiAbsolwent Politechniki Szczecińskiej z 1996 roku. Od 1997 roku zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, od 2012 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych, profesor PK. Od 2003 roku promuje idee e-learningu jako pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia zdalnego. Brał udział w kilku projektach bezpośrednio związanych z kształceniem zdalnym. Naukowo zajmuje się numeryczną analizą procesów w budowie i eksploatacji maszyn, oraz kształceniem zdalnym. Na początku e-learning traktował jako hobby, które przerodziło się w coś więcej, trudno powiedzieć czy naukę, pasję, determinację...

 76. Monika Kucharczyk
  Zamknij Monika Kucharczyk

  Monika KucharczykAbsolwentka Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1999 r. do 2008 r. kierowała Rektoratem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a od 2004 r. do 2008 r. pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. e-learning w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Do jej obowiązków należało m.in. pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny e-learningu w WSB, organizacja i prowadzenie szkoleń-warsztatów dla dydaktyków, koordynacja procesu wdrażania rozwiązań e-learningowych oraz prac nad projektami e-learning w WSB. W latach 2009-2010 współpracowała z Biurem Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Działem Studiów Podyplomowych Poznańskiego Kampusu Akademickiego: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Poznaniu i Dziennikarstwa i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydz. Zamiejscowy w Poznaniu. Obecnie jest pracownikiem Działu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

 77. Zygmunt Kucharczyk
 78. Jacek Kulasa
  Zamknij Jacek Kulasa

  Jacek KulasaJest asystentem w Wydziale Zamiejscowym w Tarnobrzegu Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach. Absolwent Wydziału Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, i studiów podyplomowych z informatyki na tejże uczelni. Od 1996 pracuje również jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu. Organizuje i prowadzi szkolenia informatyczne dla nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej. Administrator platformy e-learningowej Moodle w PCENw Tarnobrzegu. Zajmuje się problematyką wykorzystania e-learningu w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

 79. Barbara Kupczyk
 80. Dorota Kwiatkowska
  Zamknij Dorota Kwiatkowska

  Dorota KwiatkowskaDr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (projekt Entuzjaści Edukacji), adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W tejże uczelni pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. kształcenia na odległość oraz kieruje pracami uczelnianego zespołu ds. rozwoju dydaktyki. Od 2002 r. e-nauczyciel, metodyk zdalnego nauczania i autorka kursów zdalnych (m.in. w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym). Uczestniczyła w licznych projektach związanych z kształceniem na odległość. Z SEA związana od 2009 r. Zainteresowania w obszarze e-learningu: projektowanie i prowadzenie zajęć oraz motywacja i uwaga w procesie uczenia się. W zakresie praktyki psychologicznej - psychoterapia w nurcie zorientowanym na proces.

 81. Wioletta Kwiatkowska
  Zamknij Wioletta Kwiatkowska

  Wioletta KwiatkowskaDr Wioletta Kwiatkowska jest autorką książki Wykład w kształceniu na odległość oraz redaktorem i współredaktorem kilku monografii. Zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne skupia na problematyce dotyczącej dydaktyki kształcenia na odległość, w szczególności indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczących się oraz możliwości odpowiedniego dostosowania nauczania w przestrzeni Internetu. Rozważania na te tematy zawarła w licznych artykułach opublikowanych w pismach naukowych. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych dotyczących zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji.

 82. Danuta Lachowiecka
 83. Bogusław Lasocki
  Zamknij Bogusław Lasocki

  Bogusław Lasocki Radca Prezesa ds. edukacji statystycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym. Twórca koncepcji i współrealizator Portalu Edukacyjnego Statystyki Publicznej www.edustat.com.pl oraz systemu e-learning eksploatowanego w GUS. Duże doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas pracy na wyższych uczelniach. Absolwent Wydziału Ekonomii UW. Zainteresowania interdyscyplinarne z obszarów m.in. nauk ścisłych, statystyki, ekonomii w tym ekonofizyka, wykorzystania informacji. Obecne zadania to m.in. opracowanie całościowego systemu edukacji statystycznej statystyki publicznej oraz przygotowanie i realizacja specjalistycznych kursów e-learning.

 84. Iwona Leszczyńska
 85. Piotr Leszczyński
  Zamknij Piotr Leszczyński

  Piotr Leszczyński Doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, pedagog. Wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Wydziale Przyrodniczym w Zakładzie Ratownictwa Medycznego oraz Collegium Masoviense WSNoZ w Żyrardowie. Czynnie pracuje w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Współtwórca Centrum Edukacji Zdrowotnej przy Grupie Ratownictwa Medycznego K1, realizującej kształcenie e-learningowe w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Badacz i autor publikacji dotyczących efektywności nowoczesnych technik nauczania na odległość w edukacji medycznej.

 86. Wojciech Lewandowski
  Zamknij Wojciech Lewandowski

  Wojciech Lewandowski Doktor nauk technicznych, inżynier. Od 1994 roku prowadzi badania z zakresu wykorzystania platform synchronicznych i asynchronicznych do wspomagania procesu dydaktycznego. W latach 1995 - 2006 adiunkt Zakładu Technologii Kształcenia w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. Wieloletni nauczyciel akademicki uczelni niepubliczych na kierunkach: informatyka, administacja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika. Od lipca 2012 roku do września 2014 roku pełnił obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Nowoczesnych Technologii w Dydaktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Twórca Centrum Nowoczesnych Technologii w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w okresie od października 2014 do września 2016 roku dyrektor tej jednostki. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania WSB w Toruniu.

 87. Ewa Lubina
  Zamknij Ewa Lubina

  Ewa LubinaCzłonek założyciel SEA. Jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Zajmuje się problematyką wykorzystania e-learningu w kształceniu i doskonaleniu zawodowym dorosłych. Szczególną uwagę skupia na psychologicznych i pedagogicznych aspektach kształcenia zdalnego. Zajmuje się przygotowaniem kadry dydaktycznej do realizacji form pracy zdalnej. Ma w swoim dorobku doświadczenia w zakresie wdrażania e-learningu do procesu kształcenia oraz liczne publikacje związane z metodyką kształcenia na odległość.

 88. Olga Łodyga
  Zamknij Olga Łodyga

  Olga ŁodygaAbsolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych „Narzędzia i techniki wirtualnej edukacji” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Były pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a także Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie. Od 2006 roku egzaminator OKE w Warszawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach Technik ekonomista oraz Technik informatyk. Ponadto jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Od kilkunastu lat zajmuje się e-learningiem oraz gamifikacją na różnych płaszczyznach: jako kierownik projektów, ekspert, dydaktyk medialny, autor contentu, e-nauczyciel, recenzent. Autorka monografii E-learning - założenia teoretyczne i praktyka, PJATK, W-wa 2018.

 89. Paulina Łuczeńczyk
  Zamknij Paulina Łuczeńczyk

  Paulina ŁuczeńczykAbsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2005 r. związana z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jako metodyk zdalnego nauczania, specjalista ds. szkoleń, a obecnie koordynator ds. jakości kształcenia zdalnego. Odpowiedzialna za szkolenia z zakresu obsługi platformy Moodle i metodyki zdalnego nauczania oraz za nadzorowanie i ocenę przebiegu procesu dydaktycznego na platformie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z e-nauczaniem, komunikatywizmem, prawami autorskimi w edukacji oraz otwartymi zasobami edukacyjnymi.

 90. Sylvia Maciaszczyk
  Zamknij Sylvia Maciaszczyk

  Sylvia MaciaszczykPełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds.e-learningu SWPS w Warszawie. Zajmuje się wdrażaniem systemu zapewnienia jakości w kursach e-learningowych. Prowadzi zajęcia e-learningowe dla studentów i nauczycieli języka angielskiego. Autorka projektu Students2Students. W latach 2005-2007 kierowała Centrum Językowym SWPS, gdzie, wraz z Przemysławem Stenclem, koordynowała wdrożenie kursów hybrydowych z języka angielskiego. Jej zainteresowania obejmują efektywne wdrażanie e-learningu na uczelni wyższej oraz projektowanie kursów do nauki języka angielskiego online.

 91. Jolanta Maciejewska
 92. Paweł Madej
 93. Mirosława Majdan
  Zamknij Mirosława Majdan

  Mirosława MajdanAnglistka, starszy wykładowca Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzę kursy typu General English oraz English for Academic Purposes z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle. Odkrywając z entuzjazmem możliwości, jakie daje e-learning w mojej dziedzinie, chcę uczyć się wykorzystywać je jak najlepiej. Oprócz nauczania drugą moją pasją jest biblistyka.

 94. Elżbieta Makowska-Ciesielska
 95. Krystyna Malińska
  Zamknij Krystyna Malińska

  Krystyna MalińskaDr nauk technicznych (inżynieria środowiska). Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (technologia żywności) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (anglistyka). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Inżynierii |rodowiska Politechniki Częstochowskiej. Zajmuje się tematyką związaną z inżynierią i ochroną środowiska - a w szczególności problemami ochrony środowiska w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, zrównoważoną gospodarką bioodpadami oraz ekoinnowacjami i technologiami środowiskowymi.
  Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii na potrzeby kształcenia studentów kierunków technicznych (ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biotechnologia).

 96. Izabela Maleńczyk
  Zamknij

  Izabela MaleńczykAktywny trener i wykładowca, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz specjalista ds. komunikacji i promocji Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW. Zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół szeroko pojętej tematyki kształcenia na odległość, wykorzystania Internetu w dydaktyce i działalności przedsiębiorstw, a także teorii kształcenia i komunikacji.

 97. Marek Małolepszy
 98. Barbara Małuszyńska
 99. Przemysław Lis Markiewicz
 100. Aneta Karina Lis Markiewicz
 101. Joanna Markowska
  Zamknij Joanna Markowska

  Joanna MarkowskaAdiunkt, hydrolog w Instytucie Inżynierii Środowiska (IIŚ) Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (WIKŚiG) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr). W latach 2005 -2008 Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia na odległość. Współtwórca Centrum Kształcenia na Odległość UPWr i jego obecny dyrektor. Członek Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Razem z gronem współpracowników próbuje rozpalić e-learningowy zapał wśród nauczycieli akademickich UPWr, nadać odpowiednią rangę e-edukacji i utrwalić we wszystkich uczelnianych procedurach kształcenie na odległość, tak by było ono normalnością, a nie ciekawostką „etniczną” ;).

 102. Wojciech Martyna
 103. Jerzy Mazurek
 104. Katarzyna Grunt-Mejer
  Katarzyna Grunt-Mejer

  Katarzyna Grunt-Mejer Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie i doktoranckie). Moją pasją jest przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności psychologicznych, a celem stworzenie instytutu, pośredniczącego w sprawnym przekazywaniu wiedzy z obszaru najnowszych badań i teorii psychologicznych do świata praktyki (głównie szkoleń).
  Oprócz macierzystego wydziału współpracuję od kilku lat z Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW oraz z Uniwersytetem Otwartym (łącznie ponad 4000 przeszkolonych osób, trzykrotnie zdobyte nagrody dla najlepszego wykładowcy Wydziału Psychologii UW).

 105. Konrad Mielko
 106. Piotr Mikosik
 107. Zbigniew Mikurenda
  Zamknij Zbigniew Mikurenda

  Zbigniew MikurendaCzłonek założyciel SEA. Kierownik Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator ICT projektów realizowanych przez Uniwersytet Łódzki z uczelniami w USA. Główne obszary zainteresowań: technologie wideo-konferencyjne i przekazy strumieniowe w projektach edukacyjnych, projektowanie i tworzenie zawartosci multimedialnej kursów e-learningowych, metodyka tworzenia kursów, zarządzanie projektami z obszaru nauczania na odległość, projektowanie i rozbudowa funkcjonalności LMS (open source).

 108. Małgorzata Miranowicz
  Zamknij Małgorzata Miranowicz

  Małgorzata MiranowiczPracuje w europejskich projektach badawczych dotyczących podniesienia jakości kształcenia z wykorzystaniem nauczania zdalnego. Jest współautorem książek pt. A Guidebook of Methods Used in Continuous Learning oraz Metodologia tworzenia programów i obudowy kursów blended learning, a także materiałów szkoleniowych z tego zakresu dla firmy OSI CompuTrain S.A.

 109. Anna K. Stanisławska-Mischke
  Zamknij Anna K. Stanisławska-Mischke

  Anna K. Stanisławska-MischkeMetodyk zdalnego nauczania. Członek zespołu Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2005 kierownik projektów dydaktycznych w Ośrodku Nowych Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Przygodę z e-nauczaniem zaczynała w 2001 w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, wspólnym przedsięwzięciu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Później w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005-2007 współredagowała Jagiellońskie Kompendium e-Edukacji. Członek Seminarium Praktyków e-Edukacji. Pisze rozprawę doktorską na temat pomiaru efektywności w różnych modelach e-nauczania.

 110. Jerzy M. Mischke
  Zamknij Jerzy M. Mischke

  Jerzy M. MischkePrzewodniczący Rady Programowej SEA. Doktor habilitowany inżynier. Emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od listopada 2005 kieruje Ośrodkiem Nowych Technologii Edukacyjnych WSG. W 1996 założył, a następnie do 2002 kierował Ośrodkiem Edukacji Niestacjonarnej AGH (obecnie Centrum e-Learningu AGH). Przewodniczy pracom Seminarium Praktyków e-Edukacji. Redaktor naczelny Jagiellońskiego Kompendium e-Edukacji. Zajmują go przede wszystkim problemy organizacji szkolnictwa wyższego i jego modernizacji, która – jak sądzi – możliwa jest dzięki wprowadzeniu e-nauczania do praktyki akademickiej.

 111. Jacek Mizerka
 112. Krzysztof Molenda
 113. Marek Molenda
 114. Radosław Molenda
  Zamknij Radosław Molenda

  Radosław MolendaDr psychologii, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem stresem informacyjnym i neurolingwistycznym programowaniem (NLP). Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Zarządzania Wiedzą i Informacją. Od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 prowadzi zajęcia z przedmiotu "Psychologia w zarządzaniu" w formie e-learningu.

 115. Danuta Morańska
  Zamknij Danuta Morańska

  Danuta MorańskaDoktor nauk humanistycznych, pedagog mediów, dydaktyk, egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel SEA. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych. Kierownik zespołu ds. wdrażania e-learningu w WSB. Inicjatorka Akademii e-Nauczyciela i Otwartych Dni Laboratoriów ECDL w WSB. Organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych edukacyjnym i społecznym implikacjom zastosowania technologii informacyjnej (Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne, 2012; WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni, 2013 i 2014). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i współautorka kilku monografii. Członkini Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

 116. Bartosz Muczyński
  Zamknij Bartosz Muczyński

  Bartosz MuczyńskiAbsolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie od 2012 roku pracuje jako asystent i współuczestniczy w rozwoju systemu e-learningowego. Członek Zarządu SEA. Pasjonat nowych technologii i ich wykorzystania w dydaktyce. Pasjonat i aktywny popularyzator idei MOOC-ów. Członek rady programowej projektu mooc.edu.pl. Poza SEA jest związany także
  z Fundacją Młodej Nauki, Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych oraz Polskim Stowarzyszeniem Dydaktyki Akademickiej, którego jest współzałożycielem.

 117. Damian Muszyński
 118. Joanna Nogieć
  Zamknij Joanna Nogieć

  Joanna NogiećJest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2006 roku zajmuje się e-learningiem, w latach 2008-2013 była prodziekanem odpowiedzialnym za wdrażanie rozwiązań e-learningowych na uczelni. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Obsługi Dydaktyki, w ramach którego ma bezpośredni nadzór nad działaniami e-learningowymi uczelni. Jest członkiem Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość działającym w ramach grupy edukacyjnej WSB. Interesuje się problematyką wdrażania internetu w działalność edukacyjną szkół wyższych.

 119. Karol Nowaczyk
  Zamknij Karol Nowaczyk

  Karol NowaczykSpecjalista z zakresu Elektronicznej Gospodarki. Pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania zajmujący się doradztwem i wdrażaniem technologii e-learning. Administrator aplikacji Moodle. Autor wielu publikacji o tematyce e-learningu. Osoba odpowiedzialna za wdrażanie e-learningu w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

 120. Monika Nowosielska
 121. Luis Ochoa Siguencia
 122. Renata Ochoa-Dąderska
 123. Agnieszka Oklińska
  Zamknij Agnieszka Oklińska

  Agnieszka OklińskaAbsolwentka specjalizacji edukacja dorosłych Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie w trakcie przygotowań do pisania rozprawy doktorskiej na temat efektywności e-learningu na poziomie szkoły wyższej.Od grudnia 2007 r. specjalista ds. e-learningu w Centrum e-edukacji, odpowiedzialna za wdrożenie i koordynację działań związanych z e-learningiem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W obszarze zainteresowań - e-metodyka oraz system motywacji e-uczącego się.

 124. Grzegorz Osiński
 125. Michał Ostrowicki
 126. Włodzimierz Jacek Papla
  Zamknij Włodzimierz Jacek Papla

  Włodzimierz Jacek PaplaArtysta grafik. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową. Ukończył PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Jest adiunktem w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownikiem Pracowni Sitodruku oraz kierownikiem Pracowni Grafiki wydawniczej i Komunikatu wizualnego. Prowadzi Forum Pracowniane - Wirtualną Pracownię Graficzną dla studentów kierunku Grafika i kierunku Architektura Wnętrz. Jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Malarzy i Grafików WIELKOPOLSKA oraz właścicielem Studia Graficznego MJM. Wystawia od 1975 roku. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu najważniejszych ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą.

 127. Aleksandra Paszkiewicz
 128. Adam Pawełczak
  Zamknij Adam Pawełczak

  Adam PawełczakCzłonek Założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego. Absolwent Politechniki Poznańskiej obecnie Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ds. Zdalnego Nauczania, zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość WSB; kierownik Zakładu Informatyki WSB; w latach 2004-2006 kierownik merytoryczny w projektach finansowanych z funduszy europejskich (Stiment - Interreg IIIc, Leonardo da Vinci); popularyzator platformy Moodle; koordynator jej tłumaczenia na język polski.

 129. Paweł Pawełczyk
 130. Joanna Pawlik
 131. Grażyna Penkowska
  Zamknij Grażyna Penkowska

  Grażyna PenkowskaKierownik Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się na rozważaniach nad tożsamością pedagogiki mediów w kontekście konwergencji starych i nowych mediów. E-learningiem zajmuje się od 2002 roku. Jest autorką licznych publikacji. W badaniach nad polskim e-learningiem akademickim przyjmuje perspektywę pedagogiczną.

 132. Jacek Piątkowski
 133. Adam Pietrzykowski
  Zamknij Adam Pietrzykowski

  Adam PietrzykowskiAbsolwent filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant kulturoznawstwa uczelni oraz administrator platform e-learningowych. Współpracuje z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Tłumacz platformy Moodle na język polski. Twórca portalu OAZE - Otwarte Akademickie Zasoby Edukacyjne. Stypendysta WUP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pracy naukowej bada fenomen daru w kontekście nowych mediów.

 134. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
 135. Sylwia Kossakowska-Pisarek
  Zamknij Sylwia Kossakowska-Pisarek

  Sylwia Kossakowska-PisarekDoktor z zakresu językoznawstwa, starszy wykładowca SJO Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Anglistyki UW i KFiZ SGH. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego biznesowego i prawniczego przez internet. Autorka podręcznika do nauki j. angielskiego prawniczego "Key Legal Words" wyd.WSPiZ, kursów mieszanych i e-learningowych oraz wielu publikacji dotyczących nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W pracy badawczej koncentruje się na metodyce nauczania języków obcych oraz samoregulacji procesu uczenia się.

 136. Agnieszka Sitarska-Piwko
  Zamknij Agnieszka Sitarska-Piwko

  Agnieszka Sitarska-PiwkoOdpowiedzialna za projekt e-Learningu w części detalicznej BRE BANKU S.A. Sprawuje opiekę metodyczną i techniczną nad projektem rozwoju kompetencji z wykorzystaniem elektronicznych form zarządzania wiedzą dla pracowników mBanku i MultiBanku. Główny obszar zainteresowań to metodyka szkoleń e-learningowych, w szczególności prace zmierzające do uwspólniania standardów korporacyjnych i akademickich.

 137. Bartosz Pleban
  Zamknij Bartosz Pleban

  Bartosz PlebanPierwszy absolwent i wieloletni pracownik Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Kierownik Centrum Szkolenia na Odległość. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i stowarzyszenia Mensa. Autor ponad 30 publikacji dotyczących różnych aspektów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem e-biznesu, multimediów i bezpieczeństwa IT. Egzaminator, szkoleniowiec i propagator ECDL-a. Pasjonat sztucznej (jak i prawdziwej) inteligencji, astronautyki i futurystycznych rozwiązań IT.

 138. Marlena Plebańska
  Zamknij Marlena Plebańska

  Marlena Plebańska Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja: zarządzanie wiedzą korporacyjną. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie e-learningu, autorka kilkudziesięciu publikacji w zakresie kształcenia na odległość. Od 15 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learning w polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstwach. Kierownik i konsultant projektów e-learningowych realizowanych w środowisku biznesowym oraz akademickim. Aktywny trener i wykładowca.

 139. Ryszard Podpora
  Zamknij Ryszard Podpora

  Ryszard PodporaRyszard Podpora, doktor teologii, asystent w KUL Jana Pawła II w Katedrze Katechetyki Integralnej, kapłan Archidiecezji Lubelskiej; 2005 współtwórca i sekretarz Rady Naukowej ds. teologicznego i pastoralno katechetycznego wykorzystania Internetu Rady Wydziału Teologii; 2007 członek Towarzystwa Naukowego KUL; 2007 członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Od 15 lat podejmuje badania multimediów w dydaktyce, w tym problematykę zdalnego nauczania w środowisku uczelni katolickich i w katechezie szkolnej. Autor książki E-learning w katechetyce formalnej. Lublin 2006, jako propozycji rozprawy habilitacyjnej.

 140. Lidia Pokrzycka
  Zamknij Lidia Pokrzycka

  Lidia PokrzyckaProfesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS, profesor Ventspils University of Applied Sciences na Łotwie, specjalistka m.in. z zakresu public relations, marketingu, edukacji medialnej, komunikacji międzykulturowej. Redaktor naczelna czasopisma Kognitywistyka i Media w Edukacji. Realizowała granty m.in. w Norwegii i Islandii w ramach Norway Grants (FSS), w Irlandii - European Centre for the Development of Vocational Training i Europlanet's RI 2020 expert exchange (Grecja). Autorka m.in. książki System medialny Islandii, Lublin 2014. Publikuje wiele artykułów na temat nowych metod nauczania, e-learningu i TIK. Ambasador platformy e-elarningowej Edmodo.

 141. Przemysław Polański
  Zamknij Przemysław Polański

  Przemysław PolańskiAdiunkt w Katedrze Informatyki i Metod Ilościowych WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego; współpracownik CBKE przy Uniwersytecie Wrocławskim. Z wykształcenia informatyk i prawnik, specjalizuje się w prawie nowych technologii. Jest administratorem dwóch platform e-learningowych i uczy przedmiotów informatycznych oraz prawniczych.

 142. Mateusz Polaszek
 143. Aneta Powroźnik
  Zamknij Aneta Powroźnik

  Aneta PowroźnikAbsolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, specjalność Fizyka i informatyka oraz studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek public relations. Od 1998 r. zatrudniona w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od lutego 2006 r. specjalista ds. e-edukacji w Centrum e-Learningu, odpowiedzialna za wdrażanie strategii rozwoju e-learningu dla AE w Krakowie. Autor i koordynator wielu projektów realizowanych przez Centrum e-Learningu, m.in. e-warsztatów AE w Krakowie.

 144. Wiesław Półjanowicz
  Zamknij Wiesław Półjanowicz

  Wiesław Półjanowicz Starszy wykładowca w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Związany z e-learningiem od 2002 roku. Od 2005 roku wdrożył system Moodle i prowadził zajęcia w formie b-learning w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku dla studentów oraz nauczycieli na studiach podyplomowych. Autor licznych publikacji o tematyce e-learningu. W latach 2009 - 2011 pełnił funkcję koordynatora ds. kształcenia na odległość w projekcie "Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami". Od 2008 roku uruchomił (testowo) platformę Moodle dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zaprojektował e-kursy dla wybranych przedmiotów objętych programem studiów oraz prowadził badania dotyczące efektywności nauczania z wykorzystaniem edukacji na odległość w aspekcie przedmiotów medycznych. Jest członkiem Zarządu Oddziału Białostockiego PTI.

 145. Ewa Półtorak
 146. Wiesław Przybyła
  Zamknij Wiesław Przybyła

  Wiesław PrzybyłaDoktor nauk humanistycznych, adiunkt i pełnomocnik rektora ds. studiów zdalnych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 2009 roku kieruje Polskim Uniwersytetem Wirtualnym - największym akademickim projektem e-learningowym w kraju. Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce kształcenia na odległość. W szczególności interesują go zagadnienia efektywności kształcenia zdalnego, sprawności procesów organizacyjnych w e- learningu akademickim oraz rozwoju e- edukacji w środowiskach pozaakademickich.

 147. Irena Pulak
  Zamknij Irena Pulak

  Irena Pulak Dr Irena Pulak jest adiunktem w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem nowych mediów w procesie kształcenia i wychowania oraz możliwościami projektowania środowiska edukacyjnego w przestrzeni cyfrowej, szczególnie dla potrzeb kształcenia akademickiego. Jest również autorką wielu opracowań podejmujących problematykę przygotowania zawodowego nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej oraz edukacji medialnej.

 148. Elżbieta Radaszewska
 149. Magdalena Ratalewska
  Zamknij Magdalena Ratalewska

  Magdalena RatalewskaOd początku pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją organizacji z jej otoczeniem zorientowanymi na kształtowanie wizerunku i silnej marki. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych nakierowanych na przystosowanie organizacji do warunków panujących w jej otoczeniu. Swoje doświadczenie z zakresu e-learningu od 2002 roku zdobywa w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu w Katedrze Marketingu na WZ UŁ - rozprawa doktorska na temat roli wizerunku w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku dydaktyki internetowej.

 150. Izabela Rącka
 151. Anna Ren-Kurc
  Zamknij Anna Ren-Kurc

  Anna Ren-Kurc Doktor nauk matematycznych, autorka licznych wdrożeń e-lerningu na WMII UAM i innych uczelniach. Każde zajęcia przewidziane tokiem studiowania prowadzi w oparciu o kurs e-learningowy, niezależnie od ich formalnego statusu. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również projektowanie i budowa modułów dla portali edukacji zdalnej, budowa kursów z uwzględnieniem wiedzy kognitywistycznej, ewaluacja metodami elektronicznymi i jej standardy w e-learningu. Prowadzi liczne szkolenia blended learning o charakterze technologicznym i metodologicznym dla pracowników uczelni oraz szkół.

 152. Marek Rocki
  Zamknij Marek Rocki

  Marek RockiSenator RP, Przewodniczący PKA, profesor SGH (dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych w latach 2006-2011, rektor Uczelni w latach 1999-2006), pełni również funkcję prezesa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz prezesa Zarządu Głównego AZS. Zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek, obejmują zagadnienia związane z modelami ekonometrycznymi i ich efektywnością. Zajmuje się również problematyką jakości kształcenia w szkołach średnich i wyższych, jak i zagadnieniami zarządzania w szkolnictwie wyższym.

 153. Grzegorz Rokosz
  Zamknij Grzegorz Rokosz

  Grzegorz RokoszNauczyciel matematyki i informatyki – posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, w gimnazjum, studium zawodowym dla dorosłych oraz w kształceniu nauczycieli. E learningiem zajmuje się od 2004 roku. Administrator kilku platform e-learningowych Moodle. Uczestniczył w projekcie WSiP – E-Akademia Przyszłości i działał na ogólnopolskim forum matematycznym dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego na portalu zdajmy.pl (Agora S.A.). Współpracuje z KG Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia TIK nauczycieli w powiecie mieleckim w projekcie ORE. Promotor e-learningu w projekcie KOWEZiU. Nominowany do tytułu „Nauczyciel Roku 2005” w konkursie MEN i „Głosu Nauczycielskiego”. Otrzymał certyfikat e-nauczyciela SEA.

 154. Magdalena Roszak
  Zamknij Magdalena Roszak

  Magdalena RoszakPrezes Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (2018-2022). Adiunkt w Katedrze Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze - metodyka przekazu wiedzy oraz testowania wiedzy w akademickiej edukacji zdalnej. Badanie efektywności e-edukacji w nauczaniu przedmiotów z zastosowaniem blended learning dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Doświadczenie w kształceniu zdalnym: wdrożenia platform e-learningowych, realizacja grantów z zakresu nauczania zdalnego, liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych edukacji zdalnej.

 155. Jarosław Różański
 156. Anna Rybak
 157. Leszek Rychlewski
 158. Andrzej Rygałło
  Zamknij Andrzej Rygałło

  Andrzej RygałłoDoktor nauk technicznych, inżynier. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej. Praktyk i propagator kształcenia zdalnego. Tworzy multimedialne materiały dydaktyczne oraz projektuje różne formy kursów e-learningowych na platformie Moodle. Zajmuje się głównie problematyką wykorzystania idei
  e-learningu w kształceniu i doskonaleniu zawodowym inżynierów mechaników. W działalności naukowej koncentruje się na wykorzystaniu technologii komputerowych
  w budowie i eksploatacji maszyn.

 159. Idzi Siatkowski
 160. Rafał Siech
  Zamknij Rafał Siech

  Rafał SiechAsystent Katedry Inżynierii Wiedzy i Inteligencji Komputerowej w Instytucie Kształcenia na Odległość Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Dydaktyk Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie kształcenia na odległość. Pracuje nad przygotowaniem dysertacji doktorskiej w tematyce e-learningu.

 161. Lesław Sieniawski
  Zamknij Lesław Sieniawski

  Lesław SieniawskiKierownik Działu Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Wykorzystuje i propaguje w swoim środowisku idee i techniki kształcenia z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Autor polskiej lokalizacji platformy Manhattan Virtual Classroom (wersja 1). Obecnie administruje dwoma produkcyjnymi i kilkoma testowymi platformami edukacyjnymi Moodle. Współpomysłodawca i organizator seminarium "Nowe media w edukacji" w Politechnice Wrocławskiej.

 162. Joanna Sitkowska
  Zamknij Joanna Sitkowska

  Joanna SitkowskaStudentka ostatniego roku specjalizacji andragogicznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego Obecnie w trakcie pisania pracy magisterskiej na temat e-learningu jako nowej metody dystrybucji usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Współpracuje z organizacjami III sektora, zwłaszcza w obszarze multimedialnych programów edukacyjnych i szkoleniowych. Opracowuje także raporty ewaluacyjne e-learningowych studiów podyplomowych w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w branży szkoleniowej i biznesie oraz kształceniem ustawicznym.

 163. Grzegorz Skrobotowicz
  Zamknij Grzegorz Skrobotowicz

  Grzegorz SkrobotowiczDoktor nauk prawnych (specjalność: prawo karne),nauczyciel akademicki zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Izby Komorniczej w Łodzi, asesor komorniczy w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Stypendysta w Nanovic Institute For European Studies (University of Notre Dame, Indiana - USA) oraz uczestnik ministerialnego kursu trenerskiego typu II "Train the trainer course" w Ivey Business School (University of Western Ontario) w London (Ontario - Kanada). Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego i nauk penalnych oraz ADR, w tym szczególnie z tematyki mediacji w sprawach karnych. Zwycięzca II oraz IV edycji ogólnopolskich konkursów zorganizowanych przez Prokuratora Generalnego p. Andrzeja Seremeta oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska poświęconych problematyce mediacji karnej. Posiadacz certyfikatu "Mediatora do spraw karnych" wydanego przez Polskie Centrum Mediacji z/s w Warszawie.

 164. Jerzy Skrzypek
  Jerzy Skrzypek

  Jerzy Skrzypekdr nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Katedry Ekonometrii, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, praktyk w dziedzinie sporządzania biznesplanów, a w tym planów finansowych, wykorzystujących symulacyjne modele finansowe. Autor i współautor publikacji z zakresu zasad sporządzania biznesplanów oraz symulacyjnych modeli finansów przedsiębiorstw. Zajmuje się również, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, problemami e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

 165. Beata Stachowiak
  Zamknij Beata Stachowiak

  Beata Stachowiak

  Dr hab. Beata Stachowiak pochodzi z Chojnic, studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, na którym uzyskała magisterium z matematyki. Doktorat z zakresu nauk humanistycznych obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Humanistycznym. W roku 2014 uzyskała habilitację na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie nauk społecznych. Pracuje w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Studiow Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pelni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia.

 166. Janusz Stal
 167. Jacek Stańdo
 168. Renata Staśko
 169. Przemysław Stencel
  Zamknij Przemysław Stencel

  Przemysław StencelCzłonek Założyciel Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, członek EDEN oraz Seminarium Praktyków e-Edukacji. E-learningiem zajmuje się od 1999 roku, w latach 2004-2008 kierował Centrum e-Learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z metodyką e-learningu, przygotowaniem kadry akademickiej do prowadzenia e-learningowych zajęć dydaktycznych, wykorzystaniem e-learningu w nauczaniu języków obcych, oraz systemami LMS.

 170. Andrzej Syguła
  Zamknij Andrzej Syguła

  Andrzej SygułaProjektant, programista, kierownik zespołów wdrożeniowych. Wykładowca w PWSZ w Kaliszu, gdzie kieruje Działem Informatyki i E-edukacji. Zajmuje się e-learningiem od roku 2003. Od kilku lat główny obszar jego zainteresowań to m-learning. Prowadzi blog poświęcony zastosowaniu smartfonów w edukacji.

 171. Maciej M. Sysło
  Zamknij Maciej M. Sysło

  Maciej M. Sysłoz kariery naukowej - matematyk, z zawodu - informatyk. Od początku pracy zawodowej związany z Uniwersytetem Wrocławskim, a od kilku lat również Kierownik Zakładu Dydaktyki Informatyki i Technologii Informacyjnej na wydziale Matematyki i Informatyki, UMK w Toruniu. Autor podstaw programowych, standardów, programów nauczania, podręczników i poradników do informatyki dla szkół wszystkich szczebli. Twórca koncepcji oprogramowania edukacyjnego (EI, TI'99, e-podręcznik). Współtwórca i organizator edukacji informatycznej w Polsce, w tym dwudziestu konferencji "Informatyka w szkole" (1985-2004). Ostatnio zaangażowany w prowadzenie studiów e-learningowych.

 172. Paulina Szadkowska
 173. Zbigniew Szczepańczyk
  Zamknij Zbigniew Szczepańczyk

  Zbigniew SzczepańczykDyrektor ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, współzałożyciel uczelni. Zainteresowania e-learningiem rozwija od 1999 roku, kiedy to koordynował projekt Tempus - Phare "Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych" w ramach którego powstało i było wykorzystywane oprogramowanie służące symulacji procesu przygotowania wniosku o fundusze unijne w okresie przedakcesyjnym. Autor, współautor, uczestnik lub koordynator wielu unijnych projektów e-learningowych, m.in. "European Language Portfolio Online"(Dublin City University), "Development Of Key Competencies for Training Antennas in Europe" (Istituto Formazione Operatori Aziendali, Reggio Emilia, IT), "Berufsorientierte Sprachcommunity und Lernmaterialien fÃźr die polnische und tschechische Sprache" (Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft GmbH, Dresden), "Silver Sidekicks - a Digital Inclusion Project" (DiversityWorks NI, Belfast), "Innovative Training Approach in Languages and Intercultural Awareness for the Hospitality and Leisure Sectors" (Coventry University), "Less Widely Used and Taught Languages in Less Widely Known and Visited Places" (Global Village, Kielce). Jak widać z tej listy, najczęściej zajmował się e-nauczaniem języków obcych lub języka polskiego jako obcego.

 174. Jolanta Szulc
  Zamknij Jolanta Szulc

  Jolanta Szulcdoktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, ukończyła studia inżynierskie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Pracuje w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją wiedzy, systemami informacyjnymi, e-learningiem. Od 2009 pełni funkcję koordynatora ds. e-learningu w Instytucie. Autorka kursów dostępnych na platformie Centrum Kształcenia na Odległość (15 kursów z wykorzystaniem metody e-learning i blended learning), prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu e-learning. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych e-learningowi.

 175. Anna Ślósarz
  Zamknij Anna Ślósarz

  Anna Ślósarz Adiunkt w Katedrach: Mediów i Badań Kulturowych oraz Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bada aktywność sieciową polonistów, e-nauczanie języka polskiego i wykorzystywane do tego witryny, a także kulturowe i społeczne aspekty ich funkcjonowania. Autorka i prowadząca 15 edycji zdalnych e-kursów (w tym 4 wykłady ogólnouczelniane) i ok. 60 edycji kursów komplementarnych. Członek Rektorskiej Komisji ds. Zdalnych Form Kształcenia, przedstawicielka IFP w Zespole ds. Nowych Form Kształcenia, skarbnik Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Prowadziła dla pracowników UP warsztaty poświęcone przygotowaniu zajęć na platformie MOODLE.

 176. Małgorzata Świerk
 177. Iwona Mokwa-Tarnowska
  Zamknij Iwona Mokwa-Tarnowska

  Iwona Mokwa-Tarnowska Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wykładowca w CJO Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską napisała między innymi z metodyki nauczania na kursach e-learningowych
  i blended learningowych. W 1999 otrzymała dyplom organizatora szkoleń
  e-learningowych wydany przez Heriot-Watt University w Edynburgu. Doświadczenia
  e-learningowe zdobywała także w czasie staży w Queen Mary University w Londynie, w Reid Kerr College w Glasgow i w Aalto University w Helsinkach. Przygotowuje i prowadzi kursy e-learningowe i blended learningowe oraz szkolenia ze sposobów wykorzystywania metod e-learningowych w pracy ze studentami. Specjalizuje się w metodyce prowadzenia zajęć w środowisku e-learningowym i blended learningowym, prowadzi badania dotyczące zróżnicowania struktur wsparcia, zwiększania zaangażowania i motywacji studentów na kursach e-learningowych oraz metod gwarantowania jakości modułów e-learningowych.

 178. Joanna Tarnowska
 179. Józef Tarnowski
 180. Anita Dąbrowicz-Tlałka
  Zamknij Anita Dąbrowicz-Tlałka

  Anita Dąbrowicz-Tlałka Od 2002 r. zajmuje się zastosowaniami technologii ICT w edukacji w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Udział w projektach związanych z e-egzaminami na poziomie gimnazjalnym z wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz e-maturami z zakresu matematyki. 2007-08 członek Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji PG. Z-ca Dyr. ds. Rozwoju Dydaktyki CNMiKnO Politechniki Gdańskiej. Członek zespołu ds. wdrażania systemu CDIO. Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania. Interesuje się wykorzystywaniem modelowania mat. w dydaktyce i metodyką prowadzenia tego typu zajęć w formule blended-learning oraz e-learning, przygotowywaniem e-kursów zawierających aplikacje do wizualizacji pojęć z zakresu nauk ścisłych.

 181. Paweł Topol
  Zamknij Paweł Topol

  Paweł Topol Profesor UAM, dr hab., kierownik wydziałowej Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Informatyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zajmuje się dydaktyką w formie b- i e-learningu w obszarze TI w pracy ucznia, nauczyciela i pedagoga. Autor książki "Intermedialne nauczanie języka obcego", 2003, Wyd. Naukowe UAM.
  Równolegle zatrudniony jako:
  - wykładowca TI on line w Appalachian State University, NC, USA, od 2006;
  - wykładowca j. angielskiego on line w największej szkole językowej w wirtualnym świecie Second Life: LanguageLab, od 2011.
  E-learningiem zajmuje się od 1999 roku. Autor i prowadzący projekt (GLEX) współpracy on line studentów UAM i dwóch uczelni amerykańskich (2003-2009). Od kilku lat zajmuje się wirtualnymi światami 3D (m.in. Second Life) jako środowiskami e-learningowymi.

 182. Eugenia Smyrnova-Trybulska
  Zamknij Eugenia Smyrnova-Trybulska

  Eugenia Smyrnova-TrybulskaDr hab. profesor nadzwyczajny na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Katedry Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki. Obszar zainteresowań i badań naukowych: e-learning, multimedia w nauczaniu, kompetencje nauczycieli w zakresie nauczania na odległość oraz ich kształtowanie. Od 2005 roku Koordynator Wydziałowej platformy kształcenia na odległość. 2009-2013 i nadal - Koordynator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość. Autorka i współautorka ponad 50 kursów zdalnych. Uczestniczy i koordynuje liczne projekty, związane z e-learningiem, m.in. E-learning as a Road to Communicating in a Multicultural Environment (International Visehrad Fund), IRNet (International research network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences), FP7, Marie Curie Actions IRES. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii.

 183. Anna Turula
  ZamknijAnna Turula

  Anna Turula Profesor w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w dydaktyce (również zdalnej) języka angielskiego jako obcego.
  E-learningiem akademickim zajmuje się od 2007 roku. Jest autorką kilkudziesięciu e- kursów na filologii angielskiej, współautorką projektu "Anglistyka online" realizowanego w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie oraz autorką programu studiów "Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego", który wdrożono w 2014r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W latach 2007-2008 trener DOSTTS i British Council w ramach projektu Tech-Teach-Tech. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji PL-CALL nt. dydaktyki języków obcych wspomaganej komputerowo.

 184. Sylwia Twardo
 185. Jacek Urbaniec
  Zamknij Jacek Urbaniec

  Jacek Urbaniec Pełnomocnik rektora UJ ds. e-nauczania, kieruje Centrum Zdalnego Nauczania UJ, członek-założyciel SEA, w okresie wrzesień 2006 - czerwiec 2012 członek zarządu SEA, członek eLearning Task Force Grupy Coimbra, współorganizator Krakowskiego Seminarium Dydaktyka zdalnego nauczania.

 186. Jacek Uroda
  Jacek Uroda

  Jacek UrodaProdziekan w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, asystent w Katedrze Informatyki, członek Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych. Pasjonat nowych technologii oraz komunikacji marketingowej. Autor publikacji z zakresu gospodarki elektronicznej, e-marketingu oraz kreowania wizerunku w Internecie. Od 2005 realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu e-biznesu, marketingu internetowego oraz technologii internetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestnik i prelegent licznych konferencji branży internetowej i marketingowej.

 187. Tomasz Walasek
  Zamknij Tomasz Walasek

  Tomasz WalasekAdiunkt, kierownik Zakładu Inżynierii Jakości Politechniki Częstochowskiej . Zawodowo zajmuje się zarządzaniem jakością oraz nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem. Certyfikowany auditor, pełnomocnik i manager jakości. Pasjonat i entuzjasta nauczania dystansowego. Od kilku lat wprowadza niezależne nauczanie w swojej praktyce nauczycielskiej. Jako dyrektor Centrum Zastosowań Technologii Informatycznych w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zajmuje się również systemowym wdrażaniem e-learningu w tej szkole.

 188. Joanna Wasilewska
  Zamknij Joanna Wasilewska

  Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, absolwent Filologii Angielskiej i Studium Podyplomowego Executive MBA na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest administratorem platformy e-learningowej, prowadzi szkolenia kadry dydaktycznej z zakresu wykorzystania platformy Moodle w nauczaniu języków obcych. Pisze programy nauczania i przygotowuje multimedialne materiały dydaktyczne. Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych poświęconych metodyce nauczania języka angielskiego. E-learningiem zajmuje się od 12 lat, a wiedzę na temat wykorzystania technik multimedialnych w nauczaniu języka angielskiego zdobywała w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie w Edynburgu. Obecnie koncentruje swoje zainteresowania naukowe na neurolingwistyce i strategiach uczenia się w kontekście efektywności nauczania studentów uczelni wyższych.

 189. Aneta Waszkiewicz
 190. Jan Werewka
  Zamknij Jan Werewka

  Jan Werewka Pracę dyplomową obronił na Uniw. Technicznym w Dreźnie. Pracę doktorską z dyscypliny automatyka obronił na AGH. Pracę habilitacyjną z dyscypliny Informatyka obronił na Uniw. Humboldta w Berlinie. Aktualnie zajmuje stanowisko profesora nadzw. na AGH, w Katedrze Inf. Stosowanej na Wydziale EAIiIB. Jeden z założycieli firmy informatycznej ATSI S.A., którą kierował jako prezes od początku jej istnienia do roku 2014. Zrealizował projekt POKL, który kontynuowany jest postaci studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi na AGH. Uruchomił kursy dokształcające na AGH pod nazwą Akademia Architektury IT. Poszukuje wydajnych metod e-kształcenia studentów i pracowników sektora IT. Więcej informacji można znaleźć na stronie domowej w serwisie AGH.

 191. Halina Widła
  Halina Widła

  Halina Widła Prof. dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca, romanistka, kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik rektora UŚ ds. Kształcenia na Odległość. Koordynator zadania 46 projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy: Opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

 192. Yuliya Asotska-Wierzba
 193. Kinga Kurowska-Wilczyńska
 194. Katarzyna Wilk
  Zamknij Katarzyna Wilk

  Katarzyna Wilk Lektor języka niemieckiego i metodyk zdalnego nauczania. Pracuje jako nauczyciel konsultant ds. dydaktyki medialnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Projektuje i prowadzi różne formy kształcenia na odległość (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) oraz wspiera nauczycieli poprzez konsultacje i warsztaty z wykorzystania nowych technologii w edukacji. Współpracuje z firmami biznesowymi w zakresie opracowywania scenariuszy i projektowania e-szkoleń. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Jest autorem publikacji z zakresu e-learningu i wykorzystania narzędzi Web 2.0 w edukacji.

 195. Zbigniew Wiśniewski
  Zamknij Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew WiśniewskiCzłonek IGIP, członek Komitetu Sterującego EUCEN. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia na odległość w Akademii Morskiej w Gdyni - tworzenie systemu e-learningu w AM. Prowadzenie zajęć w trybie asynchronicznym w grupach rozproszonych. Udział w międzyuczelnianych projektach dot. wdrażania e-learningu. Obecnie na emeryturze.

 196. Katarzyna Bocheńska-Włostowska
  Katarzyna Bocheńska-Włostowska

  Katarzyna Bocheńska-Włostowska Adiunkt, pracownik Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej pod patronatem KNP PAN. Autorka programu edukacyjnego Otwarta Akademia Umiejętności akredytowanego przez uczelnie i wydawnictwa. Twórczyni Centrum Dziennikarskiego WSUS i red. naczelna oraz założycielka Centrum Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.
  Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych jej aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów. Tworzy programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne, między innymi multimedialne. Za swoją pracę dydaktyczną i jasność przekazu była wielokrotnie doceniania przez studentów i pracodawców. Pracowała dla TP program 2 jako konsultant ds. wstąpień medialnych. Jest również autorką kilku książek traktujących o komunikowaniu i retoryce, które nominowane były do nagrody "tytuł roku" oraz setek artykułów naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich. Obecnie przygotowuje książkę o nauczaniu na odległość.
  E-learningiem zajmuje się od 8 lat. Jeden z projektów z tego zakresu realizowała dla szkoły wyższej w Niemczech.

 197. Andrzej Wodecki
  Zamknij Andrzej Wodecki

  Andrzej WodeckiCzłonek Zarządu SEA. Doktor nauk fizycznych (fizyka teoretyczna), absolwent MBA (University of Central Lancashire, UK). Dyrektor Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Inicjator i koordynator wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w szczególności Pomiaru Kapitału Intelektualnego Lubelszczyzny, Strategii rozwiązań telemedycznych regionu Lubelskiego i Lublin Miasto Wiedzy. Konsultant w zakresie wdrożeń systemów informacyjnych biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i e-learning. Wieloletnia praktyka szkoleniowa w zakresie systemów IT w zarządzaniu, e-biznesu i marketingu internetowego.

 198. Krzysztof Wojewodzic
  Krzysztof Wojewodzic

  Krzysztof WojewodzicAbsolwent zarządzania (UE Wrocław), pedagogiki (UWr) i psychologii (University of Glamorgan).
  W przeszłości kierował dwoma spółkami elearningowymi - Langmedia (etutor.pl i diki.pl) oraz Funmedia (fun-media.com). Był koordynatorem projektu e-podręczniki w ramach programu rządowego Cyfrowa Szkoła. Od maja Educational Technology Director w grupie uczelni Vistula. Kończy pracę nad doktoratem nt. zarządzania strategicznego otwartymi zasobami edukacyjnymi. Uparcie twierdzi, że w e-learningu pedagogika jest nadrzędna nad technologią.

 199. Joanna Wójcik
  Joanna Wójcik

  Joanna WójcikKierownik Zespołu ds. e-learningu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Obecnie pracuje nad pracą doktorską pt. "Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w Wyższych Szkołach Ekonomicznych" na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu kursów e-learningowych, administrator uczelnianych platform zdalnego nauczania (Blackboard i Moodle). Uczestniczyła w kilkunastu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących tematyki e-learningu.

 200. Maria Zając
  Zamknij Maria Zając

  Maria Zając Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Członek założyciel SEA. Do czerwca 2018 r. członek zarządu i sekretarz stowarzyszenia. Od 2005 r. związana z dwumiesięcznikiem e-mentor, najpierw jako członek Rady Programowej i recenzent, obecnie pełni funkcję redaktora prowadzącego.
  Przez niemal 30 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedgaogicznego w Krakowie, a w latach 2004-2014 zatrudniona także w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH.
  Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od prawie dwudziestu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia. Autorka licznych publikacji oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących efektywnego wykorzystania ICT w nauczaniu oraz personalizacji.

 201. Maciej Zakrzewicz
 202. Wiesław Zawisza
  ZamknijWiesław Zawisza

  Wiesław ZawiszaNauczyciel fizyki i informatyki w gimnazjum w Tarnowie. Współpracuje z PTN AP w Krakowie prowadząc na studiach zaocznych zajęcia media w edukacji wspomagane platformą Moodle. Uczestniczył w realizacji kilku projektów związanych z wykorzystaniem ICT w nauczaniu, prowadząc zajęcia i współredagując podręczniki: Komputer w dydaktyce, Multimedia w dydaktyce, InterEOL (KANA Gliwice). Autor kilkunastu artykułów dotyczących edukacji wspieranej komputerowo i e-learningu (m.in. w piśmie e-mentor).

 203. Lidia Zielińska
  Zamknij

  Lidia ZielińskaPracuje jako lektor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest też kierownikiem Centrum Językowego UEK od 2013 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach: filologia angielska oraz filozofia. Uczy języka angielskiego w biznesie i od wielu lat prowadzi kursy na platformie Moodle. Była inicjatorką i koordynatorką projektu e-learningowego w Centrum Językowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które zaowocowało pierwszymi kursami "blended" w zakresie nauczania języków obcych w UEK.

 204. Krzysztof Zieliński
 205. Wojciech Zieliński
  Zamknij Wojciech Zieliński

  Wojciech ZielińskiCzłonek założyciel SEA, członek Komitetów Doradczych eLearning Papers oraz Online Educa w Berlinie. Prezes Zarządu MakoLab S.A. Zarządzał wieloma projektami e-learningowymi, w tym studiami online na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz E-egzaminem 2008. Jego zainteresowania koncentrują się wokół wykorzystania technik informacyjnych w uczelniach. Prowadzi działalność doradczą i jest autorem wielu publikacji z tego zakresu.

 206. Zbigniew E. Zieliński
  Zamknij Zbigniew E. Zieliński

  Zbigniew E. Zielińskidr nauk ekonomicznych, zatrudniony w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, gdzie kieruje Centrum E-Learningu.Inicjator i koordynator projektów SCENO - Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość oraz PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Autor publikacji i wystąpień konferencyjnych, dotyczących e-learning, w prowadzonych badaniach zajmuje się klasyfikacją porównawczą systemów e-learningowych. W ramach działalności Moodler.pl wdraża systemy e-learningowe i wideokonferencyjne. Aktywny trener i wykładowca.

 207. Mirosław Zientarski
  Zamknij Mirosław Zientarski

  Mirosław ZientarskiDoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych oraz pracownik Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Administrator uczelnianej platformy Moodle. Autor i współautor kursów e-learningowych, materiałów do nauczania zdalnego oraz filmów dydaktycznych (także w technologii 360o). Obszary zainteresowań: egzaminy w formie cyfrowej, badanie skuteczności zajęć prowadzonych w formie e-learningu.

 208. Jan Zych
  Zamknij Jan Zych

  Jan ZychProfesor UJK, dr hab. inż.; ekspert w zakresie kształcenia kadr na rzecz bezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej; doktorat w specjalności zarządzanie i dowodzenie; habilitacja w dyscyplinie: Nauki o bezpieczeństwie. Pracował i prowadził badania naukowe m.in. w uczelniach: Uniwersytet Jagielloński i Akademia Morska w Gdyni. Posiada certyfikaty, m.in.: PRINCE 2, Audytora Wiodącego Systemu - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, BPMN, BS25999. Zainteresowania naukowe: kształcenie menedżerów bezpieczeństwa, procesy decyzyjne, symulacje komputerowe, teoria gier, prognozowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym i pozamilitarnym.

 209. Robert Żak
  Zamknij Robert Żak

  Robert ŻakPracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od wielu lat zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz e-learningu w szkolnictwie wyższym. Administrator portali dydaktycznych opartych na platformie MOODLE w projektach Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych oraz Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji. Autor kursów e-learningowych oraz artykułów na temat praktycznego wykorzystania edukacji na odległość w kształceniu dorosłych. Obecnie jako Prorektor ds. dydaktyki nadzoruje procesy opracowywania i ewaluacji programów kształcenia, dba o jakość kształcenia oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad portalem e-learningowym WLODEK.

Członek Honorowy:

 1. Jerzy Cieślik (od 29.12.2020r.)

Prace Stowarzyszenia wspierają:

 1. Witold Abramowicz
 2. Marek Frankowicz
 3. Kazimierz Wiatr
SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies