logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Kryteria oceny kursu internetowego

Prace nad kryteriami

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego od początku swojej działalności prowadzi projekty na rzecz podwyższania jakości kształcenia z zastosowaniem technik i metod kształcenia na odległość. Już w listopadzie 2006 roku Stowarzyszenie powołało Zespół ds. metodyki tworzenia standardów SEA, a od początku 2007 roku przystąpiło do prac nad projektem "Kryteria oceny kursu internetowego".

Przygotowanie zbioru kryteriów zostało podzielone na etapy. W pierwszym kroku powołany został Zespół ds. kluczowych obszarów oceny e-kursu, który od stycznia do marca 2007 roku nakreślił zasadnicze ramy przygotowanego zbioru kryteriów. Chcąc uwzględnić jak najszersze spektrum doświadczeń w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów internetowych, przyjęto zasadę, iż za każdy obszar kluczowy odpowiedzialny będzie kilkuosobowy zespół. W ten sposób spośród członków Stowarzyszenia wyłoniono cztery zespoły, odpowiednio przydzielając im zadanie utworzenia kryteriów oceny kursu w obszarach: Organizacja kursu, Opracowanie kursu, Prowadzenie zajęć, Ewaluacja kursu. Prace trwały od czerwca do grudnia 2007 roku, a ich efektem był roboczy zestaw kryteriów. Zestaw ten stanowił wyjściowy materiał dla prac Zespołu koordynującego ds. kryteriów oceny kursu internetowego. Prace trwały od stycznia do czerwca 2008 roku. Głównym zadaniem tego Zespołu było dopracowanie utworzonego zestawu, tak pod względem koncepcyjnym, jak i redakcyjnym. Zakres prac obejmował m.in. poprawne zdefiniowanie współzależności pomiędzy badanymi obszarami, wyeliminowanie powtórzeń, dopracowanie poszczególnych kryteriów, a także sprawdzenie czy poszczególne zestawy pokrywają wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczącego danego obszaru oceny.

Kolejnym etapem był pilotaż oraz konsultacje środowiskowe. Zbiór kryteriów testowany był przez społeczność naszego Stowarzyszenia w okresie od lipca do września 2008 roku. Ocenie poddano różnorodne kursy powstałe w różnych środowiskach (uniwersytet, uczelnia techniczna, pedagogiczna, ekonomiczna, instytucje pozaedukacyjne). Rozbudowana forma pilotażu, obejmująca.
  • test kryteriów poprzez wypełnienie formularza oceny kursu,:
  • ocena kryteriów w formie indywidualnych komentarzy,
  • wypełnienie ankiety oceniającej przygotowany zbiór,
pozwoliła uzyskać wartościową informację zwrotną, co z kolei umożliwiło dalsze doskonalenie zbioru kryteriów. Dodatkowym efektem tak przyjętej strategii była sposobność gruntownego przetestowania samego formularza elektronicznego - narzędzia, które obecnie oddajemy do powszechnego wykorzystania, służącego do przeprowadzania oceny kursów za pomocą utworzonych kryteriów.

Zespół koordynujący przedsięwzięcie składał się z następujących osób:
  • Marcin Dąbrowski,
  • Ewa Lubina,
  • Jerzy M. Mischke,
  • Anna K. Stanisławska-Mischke,
  • Maria Zając,
  • Wojciech Zieliński.
W prace zespołów opracowujących kryteria zaangażowani byli ponadto:
Piotr Bołtuć, Adam Chmielewski, Anna Grabowska, Sławomir Gurdała, Sebastian Komorowski, Waldemar Krawiec, Tomasz Królikowski, Olga Łodyga, Zbigniew Mikurenda, Małgorzata Miranowicz, Adam Pawełczak, Grażyna Penkowska, Magdalena Ratalewska, Lesław Sieniawski, Agnieszka Sitarska-Piwko, Joanna Sitkowska, Przemysław Stencel, Andrzej Syguła, Tomasz Walasek, Wiesław Zawisza, Zbigniew Zieliński.

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Gromadząc najlepszych ekspertów, zajmujących się e-learningiem, zarówno naukowo, jak i w praktyce, swoją aktywność koncentruje na podnoszeniu jakości kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, budowie standardów i procedur akredytacyjnych, propagowaniu dobrych praktyk oraz aktywnym wpływaniu na zmiany paradygmatu kształcenia akademickiego i szkolnictwa wyższego pod wpływem technologii i idei społeczeństwa informacyjnego.
Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
"Modelowe rozwiązania e-learningowe w szkolnictwie wyższym - kryteria środowiskowe",
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.