logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Kryteria oceny kursu internetowego

Kluczowe obszary oceny

Zestaw kryteriów oceny kursu internetowego obejmuje cztery obszary: Organizacja kursu, Opracowanie kursu, Prowadzenie kursu, Ewaluacja kursu.

Kryteria oceny kursu internetowego w zakresie Organizacji kursu
Kryteria w obszarze organizacji mają za zadanie ocenić, czy stworzone zostały warunki do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia kursu internetowego. Ponieważ kluczową rolę dla kursu odgrywa infrastruktura informatyczna, w tym wirtualne środowisko nauczania, w jakim jest on prowadzony, sprawdza się, czy są one wybrane i przygotowane w sposób odpowiedni. Ocenie poddawany jest również proces rekrutacji uczestników kursu oraz sposób informowania o zasadach jego realizacji. Sprawdza się także, czy wszystkie zasoby (m.in. materiały dydaktyczne) kursu oraz narzędzia komunikacji zaplanowane do jego prowadzenia są prawidłowo udostępnione. Z uwagi na znaczenie, jakie dla przebiegu kursu ma prowadzący, ocenia się jego przygotowanie do tej roli. Osobna grupa kryteriów ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w korzystaniu z kursu, na jakie mogliby natrafić jego uczestnicy.
Obszar ten obejmuje również kryteria pozwalające ocenić, czy zostały stworzone zabezpieczenia przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w trakcie kursu, tak po stronie uczestników, jak i instytucji organizującej.

Kryteria oceny kursu internetowego w zakresie Opracowania kursu
Kryteria oceny kursu internetowego w fazie jego przygotowania dotyczą z jednej strony metodycznej koncepcji kursu (scenariusza zajęć) oraz organizacji treści, z drugiej zaś jego jakości w kontekście zastosowanych technologii. Ocenie poddawana jest zatem spójność koncepcji kursu z założonymi celami dydaktycznymi, jak również poprawność i przejrzystość jego struktury oraz sposób organizacji treści, zarówno w aspekcie metodycznym, jak i technicznym. Kryteria pozwalają także ocenić prawidłowość doboru metod nauczania, jak też technik wspomagających percepcję, koncentrację, zapamiętywanie, utrwalanie i sprawdzanie nowej wiedzy oraz łączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem. Obszar oceny kursu w zakresie jego opracowania obejmuje również kwestie doboru metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczestników kursu oraz racjonalności i spójności systemu oceniania. Istotnym elementem kryteriów jest ocena zasadności zastosowanych rozwiązań technicznych, niezawodności i funkcjonalności poszczególnych elementów kursu oraz użytego oprogramowania, jak również dostępności technologicznej i społecznej kursu.

Kryteria oceny kursu internetowego w zakresie Prowadzenia kursu
Kryteria w obszarze prowadzenia pozwalają ocenić prawidłowość realizacji kursu internetowego w określonym kontekście organizacyjnym i dla konkretnej grupy uczestników. Ponieważ o przebiegu kursu w znacznym stopniu decyduje prowadzący, stąd kryteria te koncentrują się właśnie na jego roli. Sprawdzane jest w tym przypadku przygotowanie prowadzącego oraz zgodność podejmowanych przez niego działań z metodyką kursu przyjętą na etapie jego opracowania. Zwraca się również uwagę na komunikację oraz interakcje pomiędzy prowadzącym i uczestnikami kursu, w tym na przekaz informacji zwrotnej, m.in. w kontekście oceniania aktywności oraz postępów uczących się. Duże znaczenie dla nauczania w wirtualnym środowisku ma również budowanie społeczności uczących się. Z tego też powodu wśród kryteriów oceny znajdują się pytania dotyczące motywacyjnej i integrującej roli prowadzącego kurs. Dodatkowo część kryteriów dotyczy przestrzegania przez uczestników obowiązujących zasad oraz monitorowania warunków technicznych, w jakich jest on prowadzony, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność eliminowania szeroko rozumianych barier dostępności.

Kryteria oceny kursu internetowego w zakresie Ewaluacji kursu
Kryteria ewaluacji kursu służą sprawdzeniu, czy właściwie zaplanowano i poprawnie przeprowadzono proces oceniania, a także czy działaniami tymi objęto wszystkie istotne elementy, zdarzenia i procesy dotyczące organizacji, opracowania i prowadzenia kursu.
Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji potrzebnej do podjęcia decyzji o kontynuowaniu kursu w następnych jego edycjach oraz - jeśli to będzie konieczne - do poczynienia poprawek. Sama zaś ocena procesu ewaluacji może pełnić podwójną rolę. Dokonana na etapie opracowania kursu służy sprawdzeniu poprawności zaplanowanych procedur ewaluacyjnych. Natomiast przeprowadzona po zakończeniu kursu pozwala zweryfikować prawidłowość dokonanej ewaluacji. Dla ułatwienia sformułowano nie tylko klasy zagadnień, które powinny podlegać ocenie, ale także przykładowe sposoby dokonywania tej oceny. Kryteriów tych nie dzieli się ze względu na perspektywę uczestnika, prowadzącego i organizatora kursu. Wychodzi się bowiem z założenia, że ewaluator może je rozpatrywać w różnych aspektach (co jest zalecane), odpowiednio gromadząc i opracowując informacje, a także konfrontując opinie i oceny stron zaangażowanych w dany proces.
Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
"Modelowe rozwiązania e-learningowe w szkolnictwie wyższym - kryteria środowiskowe",
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.