Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Biogramy członków Zarządu

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

dr hab. Magdalena Roszak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) – Prezes

Kierownik Katedry i Zakładu Informatyk i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Prowadzi badania interdyscyplinarne – połączenie nauk medycznych w zakresie nauk podstawowych i badań klinicznych z zastosowaniem informatyki i matematyki. Efektem jest e-learning w zakresie patofizjologii i pierwsze w Polsce wieloletnie badania nad przydatnością e-learningu akademickiego ze specjalizacją w kształceniu medycznym. Doświadczenie: wdrożenia portali edukacji zdalnej, tworzenie i metodyka elementów multimedialnych i interaktywnych (obecnie projekt unijny E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia  wspólnie z PŁ), organizacja akademickiej e-edukacji. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, laureatka zespołowej nagrody Ministra Zdrowia 2019 za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej z tytułu aktywności nad innowacyjnym i nowatorskim kształceniem studentów. Członek Zespołu ekspertów Ministra Edukacji Narodowej 2020 do porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji: Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym oraz Wykorzystanie narzędzi on-line w kształceniu zdalnym z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.


dr Izabela Maleńczyk (Politechnika Warszawska) – Sekretarz

Absolwentka kierunków zarządzanie i marketing oraz mechanika i budowa maszyn. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Od 2006 roku zawodowo związana z Politechniką Warszawską, obecnie na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW. Jej zainteresowania poznawcze związane są z wykorzystaniem Internetu w dydaktyce i komunikacji, a zainteresowania naukowo-dydaktyczne oscylują wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem oraz marketingu. Jest autorką i współautorką ponad 60 publikach w tym artykułów w czasopismach takich jak Przegląd Organizacji, e-mentor, The Social and Management Research Journal, International Journal of Research in E-learning. Na przestrzeni ostatnich lat aktywnie uczestniczyła zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych konferencjach naukowych i kongresach m.in. w Malezji, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Białorusi, Holandii, a także stażach dydaktycznych i wizytach studyjnych w Danii i USA.


dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska) – Przewodnicząca Prezydium Certyfikacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. E-learningiem zajmuje się od 1999 roku, kiedy otrzymała dyplom organizatora szkoleń na odległość wydany przez Heriot-Watt University w Edynburgu. Specjalizuje się w metodyce prowadzenia zajęć w środowisku online oraz kursów tradycyjnych wspomaganych narzędziami internetowymi. Prowadzi badania dotyczące efektywności uczenia się i nauczania przy pomocy technologii internetowych. Szczególnie interesują ją struktury wsparcia, zwiększanie zaangażowania i motywacji studentów, metody gwarantowania jakości, osiąganie zamierzonych efektów uczenia się oraz budowanie interaktywnego środowiska edukacyjnego. Jako członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego brała udział w przygotowaniu wskazówek dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczących sposobu oceniania zajęć online. W zarządzie SEA nadzoruje tworzenie procedur certyfikacyjnych oraz konsoliduje prace zespołów oceniających we wszystkich certyfikacjach. Dla Fundacji  Młodej Polski opracowała założenia metodyczne kursów typu MOOC. Jest autorką licznych artykułów naukowych z zakresu e-learningu, jego jakości, wpływu metod i technik na jakość nauczania oraz osiągane efekty uczenia się, a także podręcznika E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim: Wskazówki metodyczne oraz współautorką podręcznika napisanego w ramach międzynarodowego projektu „Comprehensive Project for Distance Teaching Skills and Multimedia Resources for Technical Universities in Europe (E-TECH)”. Odbyła wiele staży w placówkach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. Recenzowała artykuły dla polsko i anglojęzycznych czasopism naukowych oraz kursy na platformie Navoica.


dr Barbara Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jestem starszym wykładowcą w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od trzech lat, w ramach grupy badawczej, zajmuję się inteligentnymi systemami wspierającymi kształcenie (ang. Intelligent Tutoring Systems). Ponadto, od wielu lat, prowadzę badania w zakresie efektywności kształcenia z wykorzystaniem multimedialnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych, w tym e-learningowych. Efektem współpracy z nauczycielami oraz studentami kierunku Nauczanie matematyki i informatyki na WMI jest moja ostatnia pasja – zastosowanie robotyki w edukacji. Od marca 2022 jestem jedną z opiekunek Koła Naukowego Robotyki na macierzystym Wydziale.


dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Profesor uczelni – ratownik medyczny, pedagog, wykładowca na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Od kilkunastu lat czynnie pracujący w zespołach ratownictwa medycznego. Instruktor i wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, WSH w Radomiu, Collegium Masoviense w Żyrardowie oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Pracę doktorską oraz habilitacyjną dotyczącą nowoczesnych technik kształcenia w ratownictwie medycznym obronił na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie pełni funkcję koordynatora kierunku ratownictwo medyczne, a także Dyrektora Centrum Symulacji Medycznych UPH w Siedlcach. Twórca i opiekun Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego. Autor licznych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Critical Care Innovations. Członek komitetów naukowych konferencji oraz redakcji czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Członek zespołu ds. opracowania standardów kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne przy Departamencie Nauki Ministerstwa Zdrowia. Kierownik projektu „Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na miejscu zdarzenia” finansowanego ze środków MNiSW. Laureat w konkursie o nagrodę im. prof. Lesława Szczerby dla „Najlepszego Młodego Naukowca 2018”. Twórca licznych kursów e-learningowych dedykowanych kadrom medycznym. Certyfikowany e-nauczyciel.


dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Kierownik Katedry Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki (2012-2019) na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ. Koordynator Wydziałowej Platformy Kształcenia na Odległość oraz Konferencji Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Kształcenia na Odległość DLCC (http://www.dlcc.us.edu.pl), Redaktor Naczelny International Journal of Research in E-learning IJREL, 70 pkt zgodnie z punktacja MEiN, Serii E-learning, ind. w WoS, koordynator europejskiego projektu IRNet, 7FP, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme; 2014-2017; „MOOC dla Nauk o Edukacji”, FITPED-AI – Future IT Professionals EDucation in Artificial Intelligence ze strony UŚ, 2021–2024, oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych. Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych z zakresu metodyki e-learningu, ICT, multimediów w edukacji, SMART uniwersytetu, edukacji STEAM, doskonalenia nauczycieli w zakresie ICT i e-learningu; autorka i konsultantka metodyczna ponad 160 kursów e-learningowych, 2 kursów MOOC. Uczestniczyła w ponad 170 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych; Członek Komitetów programowych i organizacyjnych ponad 20 konferencji międzynarodowych; Członek wielu stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych; Ekspert i recenzent wielu czasopism indeksowanych i projektów naukowych; Profil w ResearchGate; Profil w Google Scholar Citation