Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Cele i zadania

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) zostało zarejestrowane w KRS we wrześniu 2006 r.

Celami są:

 • podnoszenie poziomu edukacji w Polsce i rozwój idei i praktyki społeczeństwa informacyjnego;
 • promowanie i rozwijanie e-learningu w środowisku akademickim, administracji publicznej i gospodarce;
 • promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • wspieranie współpracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej jednostek prowadzących kształcenie przez Internet;
 • inspirowanie i rozwijanie związków nauki z gospodarką.

Zadania:

 • opracowywanie standardów kształcenia przez Internet;
 • prowadzenie postępowań certyfikacyjnych;
 • promocję dobrych praktyk w zakresie tworzenia treści dydaktycznych i prowadzenia zajęć e-learningowych oraz zajęć z komponentami e-learningowymi;
 • tworzenie forum współpracy między praktykami e-learningu;
 • organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych;
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
 • monitorowanie i opiniowanie ofert badawczo-dydaktycznych w zakresie e-learningu;
 • organizowanie i finansowanie konkursów na prace badawcze z zakresu e-learningu;
 • organizowanie wymiany badawczo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami prowadzącymi kształcenie przez Internet;
 • organizowanie i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych z zakresu e-learningu;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.